تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : روح اله حق شناس

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد محمد مرندي- دکتر حسين مولوي

تاريخ دفاع : 16/2/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر خليل خيام باشي

مقايسه ي ويژگي هاي روانشناختي دانشجويان ورزشکار (دو و ميداني) آسيب ديده و غير آسيب ديده

چکيده

در اين پژوهش ويژگي هاي روانشناختي ورزشکاران آسيب ديده و غيرآسيب ديده به منظور تعيين ارتباط عوامل رواني با آسيب ديدگي ورزشکاران مورد بررسي قرار گرفته است. آزمودني ها شامل دو گروه ورزشکاران آسيب ديده، 75 نفر، و غير آسيب ديده ، 94 نفر تقسيم گرديدند. تعداد 26 نفر نيز در حين انجام مسابقات دچار آسيب ديدگي شدند. در اين تحقيق از برگه مشخصات فردي، پرسشنامه اضطراب حالتي رقابتي-2( CSAI-2) رينر و مارتنز، پرسشنامه 34 سؤالي آيزنك (خطرپذيري، هيجان طلبي و پرخاشگري)، مصاحبه و پرسشنامه آسيب هاي ورزشي، قبل از انجام مسابقات دو و ميداني استفاده و در مورد گروههاي نمونه اجرا گرديد. از روش آماري تحليل واريانس و رگرسيون جهت آزمون فرضيه ها استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه ورزشكاران آسيب ديده در دو سال قبل از مسابقات در ويژگي هاي روانشناختي اضطراب شناختي، اضطراب تني، خطر پذيري، هيجان طلبي و پرخاشگري نسبت به ورزشكاران غيرآسيب ديده امتياز بالاتري كسب كرده بودند و از اعتماد به نفس كمتري برخوردار بودند(p<0/01). بين ويژگي هاي روانشناختي اضطراب تني، خطر پذيري، هيجان طلبي و پرخاشگري ورزشكاران آسيب ديده درحين مسابقات و ورزشكاران غير آسيب ديده تفاوت معنا داري وجود داشت (p<0/01). ولي بين اضطراب شناختي و اعتماد به نفس دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد. وجود تفاوت معنادار در ويژگي هاي روانشناختي دو گروه نشان مي دهد که ورزشکاران آسيب ديده داراي روحيه خطرپذيري و هيجان طلبي بوده و از خطر كردن واهمه اي ندارند، به همين دليل احتمالا خود را بيشتر در موقعيت هاي خطرزا كه پيامد آن آسيب ديدگي است، قرار مي دهند. همچنين اين احتمال داده مي شود که عوامل رواني همچون استرس و اضطراب بر روي آسيب ديدگي ورزشکاران تأثير داشته باشند.