تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : بابي سان عسکري گلوگاهي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد

تاريخ دفاع : 22/12/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف

بررسي روايي هم عرض برخي از مدل هاي بدون تمرين جهت برآورد حداکثر اکسيژن مصرفي

چکيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي روايي هم عرض مدل هاي مختلف بدون تمرين جهت برآورد اكسيژن مصرفي بيشينه توسط آزمون بروس به عنوان آزمون ملاک. با استفاده از اطلاعات بدست آمده از30 نفر از دانشجويان پسر رشته تربيت بدني با سن(7/1 ±) 03/22، Vo2max از 6 طريق متفاوت محاسبه گرديد. بين آزمون ملاک با آزمون هاي جورج، دانيل، جكسون مدل Fat%، ماتيوس، وجكسون مدل BMI به ترتيب ضرايب همبستگي برابر79/0، 77/0، 65/0، 57/0و 56/0 بدست آمد(01/0> P). همچنين، بين ميانگين Vo2max حاصل از مدل هاي برآورد شده ( 5 مدل) و آزمون بروس اختلاف معناداري وجود نداشت ( 05/0< p)   همگني ميانگين هاي بدست آمده،پيشنهاد مي کند که مي توان از هر کدام از روش ها براي مطالعه ميانگين Vo2max هر جامعه استفاده نمود. بررسي ضرايب همبستگي 56/0 الي 79/0 مربوط به 5 مدل پيشنهادي(5 مدل بدون تمرين برآورد Vo2max) با آزمون بروس، مويد اين نكته است كه در صورت خوش بيني مي توان از 2 مدل جورج (1997) و دانيل (2003) براي رتبه بندي Vo2max افراد استفاده نمود. ولي نمي توان از مدل هاي فوق براي تعيين ميزان دقيق Vo2max افراد استفاده كرد. با اين وجود، بررسي منحني هاي تحليل فرد به فرد نشان مي دهد که براي چنين برآوردي حدود 11/0 خطاي استاندارد برآورد وجود دارد.