تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي کاشي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد

تاريخ دفاع : 17/12/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

شيوع مصرف مواد نيروزا و آگاهي ورزشكاران رشته ي بدنسازي از عوارض جانبي آنها

چکيده

هدف از انجام اين تحقيق تعيين ميزان شيوع مصرف مواد نيروزا و آگاهي ورزشكاران رشته بدنسازي درمورد عوارض جانبي اين مواد بود. و با استفاده از يك پرسشنامه ي خودگزارش دهي و محقق ساخته بر روي 300 ورزشكار بدنساز در 5 استان كشور (تهران، اصفهان، لرستان، خوزستان و قم) به روش نمونه گيري خوشه اي انجام گرفت. پس ازحذف پرسشنامه هاي ناقص، تعداد 259 پرسشنامه كدگذاري شد و توسط نرم افزار SPSS بوسيله آمار توصيفي (ميانگين ها، جداول متقاطع و توزيع فراواني) و آمار استنباطي (آزمونهاي تحليل واريانس، رگرسيون، تحليل عاملي، آلفاي كرونباخو ضريب همبستگي پيرسون) مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند. گروه نمونه ي اين تحقيق به صورت ميانگين 23 سال سن و 02/3 سال سابقه ي فعاليت در رشته ي بدنسازي داشتند.

نتايج اين تحقيق نشان داد كه تعداد 164 نفر (3/63%) از 259 نمونه اين تحقيق حداقل يك بار از مواد افزايش دهنده عملكرد استفاده كرده اند. همچنين ميانگين نمره كلي شيوع اين مواد 54/7 (حداكثر نمره 45)، ميانگين نمره آگاهي از عوارض جانبي آنها 98/ 55( حداكثر نمره 100)، ميانگين نمره ي نگرش افراد 97/9 (حداكثر نمره 10)، ميانگين نمره آگاهي از دوپينگ 27/13 (حداكثر نمره 14) و ميانگين نمره شناخت مواد نيروزا 11/20 ( حداكثر نمره 50) بود. تجزيه و تحليل اطلاعات نشان داد كه شيوع مواد نيروزا با مدت سابقه بدنسازي 496/0 =r ، شيوه تمريني 352/0 =r ، سابقه قهرماني 519/0 =r، رشته ورزشي قهرماني 519/0 =r، سطح قهرماني411/0 =r، ميزان‌آگاهي از عوارض جانبي مواد نيروزا 269/0- =r  و شناخت آنها 767/0 =r داراي يك رابطه كاملاً معني دار است (05/0> P). ولي با ،سطح تحصيلات ،توزيع باشگاه ها و استانها هيچ رابطه معني داري ندارد. يافته هاي ما حاكي از شيوع بالا و آگاهي بسياركم اين ورزشكاران از عوارض جانبي مواد نيروزا مي باشد.