تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدمهدي فروردين

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مسعود نادريان

تاريخ دفاع : 8/11/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر محمد سلطان حسيني

تعيين نيازهاي آموزشي مربيان فوتبال شاغل در ليگ برتر به مهارت هاي شغلي

چکيده

روش تحقيق حاضر توصيفي از نوع پيمايشي است . ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته اي است كه شامل 36 سوال در قالب شاخص هاي مهارت هاي انساني، فني و ادراكي مي باشد . پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ به ميزان 94% برآورد شد. روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات و ديدگاه هاي صاحب نظران و مربيان در حد قابل قبولي اعلام شده است . جامعه آماري تحقيق شامل كليه سرمربيان، مربيان و كمك مربيان شاغل در ليگ برتر فوتبال كشور كه در فصل 83-82 فعاليت داشتند مي باشد . به دليل تعداد كم مربيان نمونه آماري مشابه با جامعه آماري انتخاب شده است. از ميان 50 پرسشنامه اي كه تقسيم گرديد 88 درصد پرسشنامه ها عودت داده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است .

نتايج تحقيق حاكي از اين است كه ميزان نياز مربيان به شاخص هاي هر سه مهارت انساني، فني و ادراكي بيشتراز سطح متوسط است. به طوري كه مهارت انساني با ميانگين 29/4 داراي بيشترين اهميت و مهارت فني با ميانگين 81/3 كمترين اهميت را داراست همچنين رابطه همبستگي بالايي بين مهارت هاي سه گانه مديريتي بين مربيان وجود دارد 722/0= r انساني و فني، 782/0= r انساني و ادراكي، 682/0= r فني و ادراكي. ضمن اينكه نياز مربيان به مهارت هاي سه گانه مديريتي با توجه به درجه مربي گري در سطح 05/0 ≥P تفاوت معنادار بوده است. همچنين بين نياز مربيان به مهارت هاي سه گانه با توجه به گروه هاي سني در سطح 01/0 ≥P تفاوت معنادار بوده است.

از آنجايي كه مربيان از طريق ارتباط نزديك و رودرو و برنامه هاي تمريني و آموزشي ورزشكاران را مستقيما هدايت و رهبري مي كنند لذا منطقي به نظر ميرسد كه مربيان ورزشي به مهارت انساني نياز بيشتري نسبت به دو مهارت فني و ادراكي پيدا كنند ومي توان در تفسير نياز بيشتر مربيان به مهارت ادراكي نسبت به مهارت فني اينگونه نوشت كه مربيان براي كسب نتيجه نياز به تجزيه و تحليل بازي ها بعد از مسابقات و همچنين تحليل بازيهاي گذشته تيم هاي رقيب دارند لذا مي بايستي در كسب مهارت هاي ادراكي سعي بيشتري به عمل آورند.