تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 6/7/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف

نام و نام خانوادگي : ايمان قنبري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

تاثير حضور تماشاگر بر اجراي مهارت هاي حرکتي ظريف و درشت

چکيده

هدف: تأثير حضور تماشاگر بر اجراي مهارت هاي حركتي ظريف و درشت

روش: نمونه آماري تحقيق حاضر شامل دانشجويان پسر ورزشكاري است كه حداقل دو سال سابقة ورزشي در رشته بدمينتون داشته اند و از سوي مربي تيم دانشگاه، مهارت بازي بدمينتون آنها در حد بالاي متوسط تاييد شده است. يازده نفر از دانشجويان داراي شرايط مذکور بودند که از بين اين افراد ده نفر حاضر به همکاري با اين پژوهش شدند. نمونه آماري تماشاگران نيز حدود 40 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بودند كه به طور داوطلب گزينش شدند. روش كار به اين صورت بود كه ورزشكاران پسر در چهار جلسه جداگانه به اجراي هر يك از آزمون هاي سرويس كوتاه بدمينتون(مهارت حرکتي ظريف) و پرتاب توپ پزشکي(مهارت حرکتي درشت) در حضور تماشاگران پسر، دختر، پسر و دختر و بدون حضور تماشاگر پرداختند. ترتيب اجراي آزمون ها در گروه هاي تماشاگري به صورت تصادفي بود. جهت تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از آزمون آماري تحليل واريانس استفاده شد.

نتايج: بين نتايج سرويس كوتاه بدمينتون در حالت حضور تماشاگر پسر و دختر در مقايسه با حالت بدون حضور تماشاگر تفاوت معنادار وجود دارد و همچنين بين نتايج پرتاب توپ پزشکي در گروه‌هاي تماشاگري تفاوت معناداري مشاهده نشد.

بحث و نتيجه گيري: نتايج تحقيق نشان مي دهد كه حضور تماشاگران مختلط بر عملكرد ورزشكاران در مهارت سرويس كوتاه بدمينتون تاثير منفي داشته است. اين پديده را مي توان طبق نظريه U وارونه چنين توجيه كرد كه در شرايط بدون حضور تماشاگر كه سطح انگيختگي پايين است ورزشكاران اجراي بهتري نسبت به شرايط حضور تماشاگران مختلط كه ميزان انگيختگي ورزشكاران را در سطح بالايي قرار مي دهد، داشته اند. اثر تماشاگران بر اجراي مهارت ها احتمالا مي تواند هم تابع کميت و هم تابع کيفيت تماشاگران باشد. كيفيت مربوط به تماشاگران سعي شده در طول تحقيق ثابت بماند اما در رابطه با كميت تماشاگران بايد بيان كرد كه در حالت حضور تماشاگر مختلط تعداد آنها در مقايسه با حالت هايي كه تماشاگران از يك جنس بودند، دو برابر شده كه اين خود ممكن است صرف نظر از نوع تماشاگر اثر خود را گذاشته باشد. از سوي ديگر تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به پرتاب توپ پزشکي نشان داد: هر نوع حضور و يا عدم حضور تماشاگر بر مهارت درشت موثر نمي باشد. که شايد نشان دهنده اين مطلب باشد كه شرايط مختلف حضور و يا عدم حضور تماشاگران نتوانسته انگيختگي هاي متفاوتي را براي ورزشكاران فراهم نمايد.

واژه هاي کليدي: مهارت حرکتي ظريف، مهارت حرکتي درشت، تسهيل اجتماعي