تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آزاده درودگر

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر خليل خيامباشي

تاريخ دفاع : 13/10/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف

مقايسه ارتفاع پرش عمودي درجا در وضعيتهاي مختلف قرارگيري پا

چکيده

با توجه به موقعيت قرار گيري عضلات بازکننده ران بخصوص سريني بزرگ، نزديک کننده بزرگ و دو سر راني که عضلات اصلي در اجراي حرکت پرش عمودي و چرخاننده هاي خارجي ران نيز مي باشند، در هنگام حرکت فلكشن و چرخش داخلي ران در يک زنجيره جنبشي بسته به هنگام پرش، اين عضلات تحت مزيت فيزيولوژيكي و مکانيکي قرار مي گيرند كه ممکن است سبب افزايش ارتفاع پرش گردد.

پژوهش بصورت پيش تجربي با نمونه گيري تصادفي همسان شده انجام گرفت. دانشجويان دختر و پسر 19-27 ساله رشته تربيت بدني بصورت داوطلبانه در آزمون استاندارد پرش سارجنت شرکت کردند. از صفحه اي مدرج جهت تعيين زاويه قرارگيري پا هنگام پرش استفاده گرديد.

نتايج آزمون پرش با استفاده از آناليز واريانس يک سويه و آزمون تعقيبي دانکن به اين قرار بود: در مردان و زنان به ترتيب در وضعيت آزاد (F):ء246/6±68/55 و 160/5±44/37، وضعيت موازي مستقيم قرار گيري پاها (Par):ء934/5±41/54 و 847/4±05/37، وضعيت نرمال آناتوميكي پاها ( چرخش خارجي 15 درجه اي به نسبت صفحه ساجيتال) (N):ء036/6±05/54 و 093/5±88/36 ، چرخش داخلي 15 درجه اي پاها (IR):ء887/5±97/52 و 075/5±27/36 سانتيمتر.

اگرچه اختلاف بين ارتفاع پرش در وضعيتهاي مختلف اندک بوده و از لحاظ آماري معنادار نبود (05/0 α) ولي تمايل داده هاي پرش زنان و مردان به يک سمت و در هر دو جنس بالاترين ارتفاع پرش به ترتيب در وضعيت (F), (Par), (N) و (IR) بوده است. استفاده از ابزار اندازه گيري دقيقتر, بالا بردن توان آماري و تمرين ممکن است باعث معنادار شدن تفاوتها گردد. بنابراين اگر هدف دستيابي به رکورد بالاتر پرش باشد و تمرين بر روي نحوه قرار گيري پا هنگام پرش صورت نگرفته باشد، آزمودني ها هنگام آزمون پرش عمودي در وضعيت ترجيحي خودشان بايستند. ولي بخاطر پراكندگي زياد داده هاي ارتفاع پرش از وضعيت (F)، توصيه مي شود كه در هنگام گزينش افراد توسط آزمون سارجنت, جهت استاندارد سازي فرايند آزمون و عدم تضييع حق آزمودني ها، بر روي نحوه قرار گيري پاي آزمودني ها بر روي زمين دقت شود و آزمون ترجيحا در وضعيت (Par) انجام گيرد.