تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حميدرضا صادقي پور

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد- دکتر مسعود نادريان

تاريخ دفاع : 12/10/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف

دانش تغذيه اي و عادات غذايي ورزشكاران رشته دو وميداني

چکيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي دانش تغذيه اي و عادات غذايي ورزشکاران رشته دو وميداني حاضر در مسابقات دانشجويي دانشگاه هاي کشور بوده است. ابزار تحقيق حاضر شامل دو پرسـشنامه دانش تغذيه اي (برگرفته از تحقيق زاويلا1 و همکاران (2003 )) و پرسشنامه محقق ساخته عادات و رفتارهاي غذايي بود. نمونه آماري شامل 150 دختر و 207 پسر شرکت کننده در مسابقات قهرماني دو و مياني دانشجويان کشور (1384) بود. از ميان آن ها 110 پسر و 80 دختر پرسشنامه ها را به صورت کامل برگرداندند. نتايج نشان داد که كتاب هاي تغذيه اولين منبع اطلاعاتي آزمودني هاي را تشكيل مي داد. ميانگين پاسخ هاي صحيح آزمودني ها 6/33 سوال بوده است. آزمون t مستقل نشان داد که ميزان آگاهي دختران و پسران در سوالات تغذيه عمومي (05/0>P،ء35/0=t)، ورزشي (05/0>P،ء76/0=t)، و مجموع سوالات دانش تغذيه اي (05/0>P،ء61/0=t) داراي تفاوت معنادار نبوده است. نتايج نشان داد که کمترين آگاهي در مورد زيرگروه هاي چربي، کلسيم، ويتامين، فيبر، منبع انرژي و کاهش وزن وجود داشته است. بين ميزان دانش تغذيه اي با داشتن برنامه غذايي خاص (36/0=r) و گذراندن دوره آموزشي (22/0=r) تغذيه رابطه معناداري وجود داشته است به گونه اي که افرادي که برنامه غذايي داشته و دوره آموزشي تغذيه را گذرانده بودند دانش تغذيه اي بالاتري داشتند (05/0>P). بين دانش تغذيه اي و مصرف مکمل ها (15/0-=r) و مصرف مواد نيروزا (15/0-=r) رابطه معکوس و معنادار وجود داشته به گونه اي که با افزايش ميزان دانش تغذيه اي، ميزان مصرف مواد نيروزا و مکمل ها کمتر شده است (05/0>P). در کل نتايج تحقيق نشان داد که ميزان دانش تغذيه اي آزمودني ها در سطح پاييني بوده است. برگزاري دوره هاي آموزشي تغذيه براي مربيان و ورزشكاران يكي از راه هاي توسعه سطح دانش ورزشكارن در زمينه تغذيه مي باشد.

1- Zawila