تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ليلا مشکاتي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر خليل خيامباشي- دکتر مهيار صلواتي

تاريخ دفاع : 23/8/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : -

رابطه سطح مهارت ورزشي با ميزان وابستگي به بينايي حين كنترل تعادل پويا در فوتباليست‌ها

چکيده

طبق فرضيه اختصاصي بودن آثار تمرين، ‌براي يادگيري هر مهارت حركتي، بايستي حين تمرين واجرا ، منابع حسي مشابهي وجود داشته باشد. بنابراين‌ لازم است كه جهت ياد گيري هر حركت، خصوصيات تكاليف مورد نظر، محيط اجرا و خصوصيات اجرا كننده، به خوبي شناخته شوند. به اين منظور، مطالعه حاضرميزان وابستگي به بينايي، جهت كنترل تعادل پويا، ‌در فوتباليستهاي با سطوح مهارتي مختلف را مورد بررسي قرار داده است.

در اين مطالعه فوتباليست‌هاي جوان سالم(18تا30ساله) در سه سطح ماهر(20 نفر)، نيمه ماهر(20 نفر) و مبتدي (20 نفر) و21 مرد جوان غير ورزشكار در مطالعه شركت كردند.آزمون تعادلي با استفاده از يك دستگاه تعادل سنج انجام شد. مدت زمان حفظ صفحه معلق دستگاه در وضعيت افقي ، در مدت 30 ثانيه آزمون ،‌يك بار با چشم باز ويك بار با چشم بسته ثبت مي گرديد .

كليه افراد مورد مطالعه با چشم باز، نسبت به چشم بسته، ‌كنترل تعادل بهتري داشتند (001/0>P). بين سطح مهارت ورزشي با ميزان وابستگي به بينايي رابطه آماري معني داري مشاهده نشد اما تمايل آماري نشان مي دهد كه با افزايش سطح مهارت ورزشي، وابستگي به اطلاعات بينايي شديدتر مي شود.

به نظر مي رسد خصوصيت ورزش فوتبال به گونه اي است كه به نشانه هاي بينايي وابستگي دارد. پس مربيان بايد حين تمرينات فوتباليستها، بر نشانه هاي بينايي در محيط تاكيد نمايند. طراحي‌ مراحل‌مختلف توانبخشي پس از آسيبها نيز بايد مشابه اجراي واقعي ورزشكاران باشد وبه نشانه هاي بينايي توجه شود.