تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرضيه کرمي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

تاريخ دفاع : 29/7/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر سيد محمد مرندي

روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي ورزش هاي تواني

چکيده

هدف: در اين تحقيق آزمون هشت گانه تواني (POT) به عنوان ابزاري براي استعداديابي ورزش هاي تواني طراحي و معرفي گرديده و ويژگي هاي روان سنجي آن مورد بررسي قرار مي گيرد. بدين منظور، پايايي و روايي هاي منطقي، محتوا و معيار آزمون مورد مطالعه قرار گرفته است.

روش: آزمودني ها شامل 73 دختر 16-25 ساله بودند که از سه گروه مبتدي، نيمه ماهر و ماهر به روش خوشه اي در هدفدار انتخاب شدند. گروه مبتدي شامل 30 دانشجوي معمولي که هيچ آموزش و تمرين قبلي در ورزش هاي تواني نداشتند، گروه نيمه ماهر شامل 21 دانشجوي تربيت بدني بود كه حداقل يكي از دروس عملي تواني را گذرانده بودند. گروه ماهر شامل 23 نفر از ورزشكاران تيم هاي باشگاهي شهر بود كه در يكي از ورزش هاي تواني فعاليت داشتند. هر يك از آزمودني ها آزمون هشت گانه تواني را دو مرتبه به فاصله 15-45 دقيقه و سپس آزمون هاي ملاک را انجام دادند. آزمون‌هاي ملاك مورد استفاده در اين تحقيق عبارت بودند از: آزمون پرس سينه خوابيده (1RM)، پرش عمودي، پرتاب توپ، 5-0-5، T، و كشش بارفيكس اصلاح شده. بين آزمون هاي ملاک حداقل 5 دقيقه فاصله جهت بازسازي ذخاير انرژي وجود داشت.

نتايج: ضريب پايايي آزمون هشت گانه از طريق همبستگي درون گروهي برابر 95/0 بدست آمد. ضريب روايي از طريق همبستگي پيرسون POT با معدل نمره Z مجموعه آزمون هاي ملاك مورد استفاده در تحقيق برابر 87/0 بدست آمد. در تحقق مباحث مربوط به روايي منطقي و محتواي POT نيز به طور مشروح مطالعه و ارائه گرديده است.

بحث و نتيجه گيري: با توجه به پايايي و روايي بسيار خوب POT ، به اضافه سهولت اجرا و همچنين داوري دقيق و آسان پيشنهاد مي شود از اين آزمون به منظور غربال اوليه نوآموزان در رشته هاي تواني استفاده كرد.

واژه هاي كليدي: قابليت حركتي، استعداد ورزشي، توان، روايي، و آزمون هشت گانه تواني.