تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : الهام سجادي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

تاريخ دفاع : 29/7/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر سيد محمد مرندي

روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي ورزش هاي دقتي

چکيده

هدف: در اين تحقيق آزمون هشت گانه دقتي (FOT) به عنوان ابزاري جهت استعداديابي ورزش هاي دقتي طراحي و معرفي گرديده و ويژگي هاي روان سنجي آن بررسي مي شود. ويژگي هاي روان سنجي مورد مطالعه عبارتند از پايايي، روايي هاي منطقي، محتوا و معيار.

روش: 64 آزمودني دختر (18 تا 26 سال) به روش نمونه گيري هدفدار انتخاب شدند. اين افراد تحت دو گروه مبتدي(35 نفر) و ماهر (29 نفر) انتخاب شدند. از هر آزمودني در دو نوبت به فاصله 10 تا 45 دقيقه آزمون هشت گانه دقتي گرفته شد. سپس 4 آزمون مهارتي- دقتي معيار شامل آزمون هدف گيري با توپ تنيس(پايايي =90/0) ، آزمون هدف گيري با توپ فوتسال(پايايي = 91/0)، آزمون هدف گيري با چوب هاکي(پايايي=87/0)، و آزمون هدف متحرک(پايايي=92/0) اجرا گرديد. پايايي آزمون هاي معيار توسط 40 آزمودني (20 دختر و 20 پسر) كه در سه نوبت آنها را انجام دادند به دست آمد.

نتايج: ضريب پايايي آزمون هشت گانه دقتي از طريق ضريب پايايي آلفا برابر 94/0 و ضريب روايي معيار آن از طريق همبستگي پيرسون برابر 81/0 بدست آمد. در فصل چهارم، دلايل روايي منطقي و محتواي آزمون نيز ارائه گرديد.

بحث و نتيجه گيري: با در نظر گرفتن خصوصيات اجرايي آزمون مثل کم هزينگي، کم زماني، و داوري آسان به علاوه ضريب پايايي 94/0 و ضريب روايي 81/0 و با توجه به فقدان آزمون هاي دقتي استعدادياب، به نظر مي رسد که آزمون هشت گانه دقتي ابزاري مناسب جهت غربالگري اوليه استعدادها براي ورزش هاي دقتي است.

واژه هاي کليدي: استعداد ورزشي، استعداديابي، روايي، و آزمون هشت گانه دقتي.