تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عابدين حجت

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر محمد سلطان حسيني

تاريخ دفاع : 24/6/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر جمال محمدي

بررسي فضايي اثرات اماکن ورزشي بر محيط شهري اصفهان

چکيده

هدف اصلي اين تحقيق، بررسي فضايي اثرات اماکن ورزشي بر محيط شهري اصفهان بود.

در اين تحقيق، پنج مجموعه ورزشي از شهر اصفهان انتخاب شده و در مجموع تعداد 185 نفر از ساکنان اطراف اين ورزشگاه ها و مسئولان و کارشناسان ورزشي که در اين ورزشگاه ها به خدمت مشغول بودند به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديدند.

ابزار اندازه گيري در اين تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي و پايايي آن محاسبه گرديد و پايايي آن توسط آزمون آلفاي کرونباخ، 86/0 بدست آمد. اين پرسشنامه داراي 30 سئوال و چهار حيطه اثرات اقتصادي، اجتماعي، ترافيکي و محيط زيستي مي باشد.

روش تحقيق اين پژوهش، توصيفي پيمايشي است که اطلاعات آن به روش پرسشنامه جمع آوري شده است. داده هاي اين تحقيق در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد و ميانگين) و آمار استنباطي (آزمون کونموگروف – اسميرنوف، لوين، تي مستقل، تي تک نمونه اي، تحليل واريانس، کااسکوار، باينوميال و ...) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

اين پژوهش پس از تجزيه و تحليل داده ها به نتايجي رسيد که به برخي از آن ها اشاره مي شود:

تفاوت معني دار بين اثرات ترافيکي اماکن ورزشي بر شهر از ديدگاه مجموع نظرات مردم و مسئولان به دست آمد. (جدول T < TObs در سطح خطاي 05/0)

تفاوت معني دار بين اثرات اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي اماکن ورزشي بر شهر از ديدگاه مجموع نظرات مردم و مسئولان به دست نيامد. (جدول T > TObs در سطح خطاي 05/0)

بين نظرات مردم و مسئولان در مورد اثرات اماکن ورزشي بر فضاي شهر، تفاوت معني دار به دست آمد (05/0>P) و مسئولان اين اثرات را بيشتر از مردم گزارش نمودند.

تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي ورزشگاه هاي مختلف بر شهر، معني دار بود (05/0>P).

ميزان پاسخگويي مردم به هر يک از سئوالات پرسشنامه، معني دار (05/0>P) بوده و ميزان اثرات مربوط به ايجاد ترافيک در منطقه، ايجاد ترافيک هاي مقطعي در زمان برگزاري مسابقات، کمبود محوطه و فضاي پارکينگ، افزايش سروصدا وسايه اندازي ورزشگاه بر محيط اطراف خود، بيشتر از حد متوسط بوده است.

واژه هاي کليدي: ورزش، تربيت بدني، اماکن ورزشي، محيط شهر