تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : کامليا عبدي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد طبائيان

تاريخ دفاع : 26/4/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر محمد سلطان حسيني

ارتباط بين پايگاههاي قدرت با عملكرد مديران هشتمين المپياد ورزشي دانشجويان كشور از ديد خود و عوامل اجرايي

چکيده

هدف: ارتباط بين پايگاههاي قدرت با عملكرد مديران هشتمين المپياد ورزشي دانشجويان كشور از ديد خود و عوامل اجرايي

روش تحقيق: روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصيفي و از شاخه تحقيقات ميداني مي‌باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل 300 نفر از عوامل اجرايي و 35 نفر از مديران هشتمين المپياد ورزشي دانشجويان كشور بوده است. از تعداد 120 پرسشنامه توزيع شده، تعداد 109 پرسشنامه برگشت داده شد. نرخ بازگشت پرسشنامه‌ها 91% بوده است. به منظور تعيين قدرت رهبري و مديريت از پرسش نامه‌هاي استاندارد قدرت كه در مركز پژوهش‌هاي مديريت در اسكونديد و كاليفرنيا، به سرپرستي پاول هرشي و والتراي نيت مير (1995) تهيه شده، استفاده گرديد. شامل پرسش‌نامه تعيين قدرت رهبري و مديريت از ديدگاه خود (دريافت از خود)، پرسش‌نامه تعيين قدرت رهبري و مديريت از ديدگاه ديگران(دريافت از ديگران) ،پرسشنامه عملكردوپرسش‌نامه ويژگي هاي فردي. ضريب پايايي پرسش‌نامه تعيين قدرت 2/93%=α،. اين پرسش‌نامه عيناً به همان 30 نفري كه در پايايي پرسشنامة عملكرد مشاركت كرده بودند، توزيع و از طريق ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه برابر با 98% بود پرسشنامه عملكرد نيز شامل مسؤليت هاي مديريتي ،انساني ، فني تخصصي و اداري مالي بوده است.

نتايج: نتايج اين تحقيق شامل اثبات درستي فرضيات آن بود. تمام فر ضيات اين تحقيق در سطح 05/0P معنادار بودند

فرضيه (1):بين انواع پايگاه‌هاي قدرت مورد استفاده مديران از نظر خود آنان تفاوت معني‌دار وجود دارد.

فرضيه (2):بين انواع پايگاه‌هاي قدرت مورد استفاده مديران از نظر عوامل اجرايي تفاوت معناداري وجود دارد.

فرضيه (3): بين نظر مديران و عوامل اجرايي در مورد انواع پايگاههاي قدرت مورد استفاده مديران اختلاف معناداري وجود دارد.

فرضيه (4) : بين انواع پايگاههاي قدرت مديران با عملكرد همبستگي وجود دارد.

فرضيه(5): بين انواع پايگاههاي قدرت مديران با مولفه‌هاي چهارگانه عملكرد همبستگي وجود دارد

بحث و بررسي: يكي از مهمترين عواملي كه مي‌تواند نقش رهبري يك مدير را در اثر بخش بودن ايشان مشخص نمايد، استفاده مدير از انواع پايگاههاي قدرت جهت نفود در مرئوسين مي‌باشد. آشنايي مديران با پايگاههاي قدرت مسئله دنياي واقعي است. مديراني كه منابع قدرت را مي‌شناسند و مي‌دانند چگونه آن را به كار ببرند، از كساني كه نمي‌دانند يا آن را به كه نمي‌برند، اثر بخش‌تر بوده و عملكرد بهتري خواهند داشت. فرنچ و ريون (1959)تقسيم‌بندي در مورد قدرت ارائه نمودند كه اين تقسيم‌بندي مبناي بحث و تحقيق بسياري از نويسندگان و پژوهشگران واقع شده است. چهارچوبي كه فرنچ و ريون در اين باره ارائه نمودند شامل پنج پايگاه مختلف قدرت وجود دارد: قدرت قهريه، قدرت تخصص، قدرت قانوني، قدرت شخصي و قدرت پاداش.همچنين بر اساس تحقيقات انجام شده استفاده از منابع قدرت باعث ارتقا عملکرد مي شود. همجنين معتقدند مديران در استفاده از پايگاههاي قدرت محدوديتي ندارند و يك مدير مي‌تواند، براي ايجاد يا تغيير رفتار و رسيدن به اهداف سازماني، از هر قدرتي نسبت به شرايط و افراد استفاده كند. تمام نتايچ تحقيق با نتا يج تحقيقات انجام شده ، هم خواني دارد.

واژگان کليدي: پايگاههاي قدرت، عملکرد، المپياد ورزشي، مسئوليت هاي مديريتي، مسئوليت هاي فني تخصصي، مسئوليت هاي روابط انساني و مسئوليت هاي اداري مالي.