تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم بان پروري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد محمد مرندي- دکتر محمدرضا سلامت

تاريخ دفاع : 24/4/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر خليل خيامباشي

اثر دراز مدت فعاليتهاي استقامتي، سرعتي و قدرتي بر تراکم ماده معدني استخوان ورزشکاران نخبه زن

چکيده

مطالعات انجام شده حاکي از آن است که ورزش مي تواند تراکم توده استخواني را افزايش دهد، اما هنوز در مورد نوع و شدت آن که حداکثر تحريک آنابوليک را براي استخوان ايجاد مي کند، اطمينان حاصل نشده است. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير فعاليت هاي دراز مدت استقامتي، سرعتي و قدرتي روي تراکم ماده معدني استخوان زنان نخبه ورزشکار در مقايسه با زنان غيرورزشكار بود.

آزمودني هاي اين تحقيق را 43 زن 30-20 ساله در قالب در 4 گروه تشكيل مي دادند كه شامل 10دونده سرعتي (100و200متر) ، 11 دونده استقامتي (3000 و5000 متر) ،11 زن بدنساز و11 غير ورزشکار بودند. ورزشكاران داراي 10-4 سال سابقه ورزشي مستمر در هر يك از رشته هاي مورد نظر بودند وغير ورزشكاران سابقه هيچ گونه فعاليت ورزشي مستمر ومنظمي را نداشتند . با استفاده از دستگاه DEXA كه دقيق ترين روش اندازه گيري تراكم استخوان است، تراكم ماده معدني(BMD) مهره هاي کمر و گردن استخوان ران اندازه گيري شد. با استفاده از امار توصيفي واستنباطي داده هاي تحقيق تحليل شدند.

يافته ها نشان مي دهند كه بدنسازان در مقايسه با تمامي گروهها ، درگردن استخوان ران به طور معنا داري BMD بالاتري داشتند (05/0>P) . بين ورزشكاران استقامتي وغير ورزشكاران تفاوت معناداري مشاهده نشد و دونده هاي سرعتي در مقايسه با دوندگان استقامتي وغير ورزشكاران افزايش معناداري داشتند(05/0>P) . در ستون مهره ها، ورزشكاران استقامتي به طور معناداري پايين ترين مقدارBMD را در مقايسه با تمامي گروهها داشتند(05/0>P). تفاوت معناداري بين دونده هاي سرعتي و بدنسازان وجود نداشت (05/0>P) . هم چنين اين اختلاف در بين دونده هاي سرعتي و غيرورزشكاران معنا دار نبود و بدنسازان در مقايسه با غيرورزشكاران داراي BMD بالاتري بودند(05/0> P).

بحث: نتايج ما حمايت بيشتري را بر اين برداشت ارايه نمود که پاسخ استخوان دربرابر بار مکانيکي، به نوع و شيوه فعاليت ورزشي وابسته است.

واژه هاي كليدي: چگالي ماده معدني استخوان، دوندگان سرعتي، دوندگان استقامتي، بدنسازان، ورزشكاران نخبه