تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عباس صالحي کيا

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر خليل خيامباشي- دکتر محمدرضا سلامت

تاريخ دفاع : 20/4/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر سيد محمد مرندي

اثر دراز مدت فعاليتهاي استقامتي، سرعتي و قدرتي بر تراکم ماده معدني استخوان ورزشکاران نخبه مرد

چکيده

هدف: مطالعات انجام شده حاکي از آن است که ورزش مي تواند تراکم توده استخواني را افزايش دهد، اما هنوز در مورد نوع و شدت آن که حداکثر تحريک آنابوليک را براي استخوان ايجاد مي کند اطمينان حاصل نشده است. هدف اين مطالعه، بررسي دراز مدت سه نوع فعاليت بدني (استقامتي، سرعتي و مقاومتي) بر ميزان تراکم توده استخواني ورزشکاران نخبه مرد در مقايسه با مردان غير ورزشكاران بوده است.

روشها: نمونه ها را30 ورزشکار نخبه مرد (10 دونده استقامتي3000 و5000 متر، 10دونده سرعتي100 و200متر، 10 بدنساز)و10 غير ورزشکارسالم، بين سنين 30-20 سال، تشکيل ميدادند. ورزشكاران، حداقل 4 سال سابقه فعاليت مستمر در هر يك از رشته هاي ورزشي مورد نظر را داشتند. غير ورزشكاران هيچگونه فعاليت مداوم و منظم ورزشي را تجربه نكرده بودند. چگالي ماده معدني استخوان (BMD) مهره هاي کمر و گردن استخوان ران آنها بوسيله دستگاه جذب سنج دو تايي ـ انرژي اشعه ايکس (DEXA) اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (تحليل واريانس يكطرفه و آزمون تعقيبي LSD درسطح معنا داري 05/0= α) تحليل شدند.

نتايج: در مقايسه با گروه کنترل ، بدنسازان و دونده هاي سرعت بطور معني داري چگالي ماده معدني بالاتري را در ناحيه گردن استخوان ران و مهره هاي کمر داشتند، در حاليکه چگالي ماده معدني هر دو ناحيه مذکور در دوندگان استقامتي، به طور معني داري پائين تر بود. همچنين، بدنسازان تراكم توده استخواني بيشتري را در دو ناحيه اندازه گيري شده در مقايسه با دونده هاي سرعت نشان دادند كه به لحاظ آماري معني دار بود، در صورتيکه تراكم اين دو ناحيه، در دوندگان استقامتي، به طور معني داري كمتر بود.

بحث: ورزشكاران مقاومتي نسبت به ديگر گروه ها، چگالي استخواني بيشتري را كسب نمودند. نتايج تحقيق حاضر حاكي از اين است كه پاسخ استخوان دربرابر بار مکانيکي، به نوع و شيوه فعاليت ورزشي وابسته است.

واژه هاي كليدي: چگالي ماده معدني استخوان، دوندگان سرعتي، دوندگان استقامتي، بدنسازان، ورزشكاران نخبه مرد