تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : بهزاد احمدي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

تاريخ دفاع : 19/4/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر سيد محمد مرندي

برآورد VO2maxمردان از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي

چکيده

در اين تحقيق 78 مرد به صورت لايه اي هدفدار براساس ملاك هاي سن و سلامت انتخاب شدند. از بين آنها 55 نفر موفق به اتمام هر دو آزمون هوازي AOT و تردميل به فاصله يك هفته شدند. آزمودني ها در قالب پنج گروه سني 17 تا20، 21تا25، 26تا30، 31تا40، و 41 سال به بالا به ترتيب 10، 11، 12، 9و 13 نفر در آزمون شركت كردند. اطلاعات آزمون معيار از طريق دستگاه تحليل گازي بدست آمد.

ميانگين (± انحراف معيار) سن، وزن، قد، ضربان بيشينه تمرين آزمونهاي AOT ميداني و آزمايشگاهي، VO2max و BMI به ترتيب برابر (11±)31 سال، (12±)74 كيلو گرم، (6±) 175 سانتي متر، (11±)190 و (12±)189 ضربان دردقيقه، (6±)38 ميلي ليتر در دقيقه در كيلوگرم وزن و (8/3±)24 كيلوگرم بر متر مربع بدست آمد. فرمول هاي تخمين VO2max از طريق آزمون ميداني AOT ، پروتکل آزمايشگاهيAOT (برروي تردميل)،و روش بدون آزمون به ترتيب در فرمولهاي 1 تا 3 نشان داده شده اند.

فرمول1:                   (سن×171/0)-(BMI×ء54/0)-(سرعت×158/0)+844/28= VO2max

                                          80/2 =SEEء،79/0 = R2ء،89/0 = R

فرمول2:                   (سن×165/0)-(BMI×ء532/0)-(زمان×013/0)+409/46= VO2max

                                          67/2 =SEEء،81/0 = R2ء،90/0 = R

فرمول3:                           (BMI×ء667/0)-(سن×288/0)-26/63= VO2max

                                          33/3 =SEEء،70/0 = R2ء،84/0 = R

نتايج بدست آمده نشان داد كه با افزايش سن و BMI در VO2max وضربان قلب بيشينه تمرين كاهش نسبي مشاهده مي شود. در مقايسه با تحقيقات مشابه ، فرمول هاي بدست آمده توجيه علمي داشته و برآوردهاي آنها از دقت كافي برخوردار است. با توجه به بالا بودن ضريب تعيين(R2) فرمولها ‌ و پايين بودن خطاي استاندارد برآورد (SEE) آنها ، مي توان به VO2max برآورد شده از طريق پروتكل AOT اطمينان نمود.

واژگان كليدي: حداكثراكسيژن مصرفي، VO2max، آزمون هشت گانه هوازي AOT، برآورد VO2max.