تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهدي کاکلي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد

تاريخ دفاع : 21/6/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر کتايون ربيعي

نيمرخ ظرفيت عملي و چربي بيماران سکته ي قلبي در سه دوره ي زماني بازتواني ورزشي

چکيده

هدف: هدف کلي از تحقيق حاضر، بررسي تغييرات ظرفيت عملي و پروفايل چربي بيماران (تري گليسيريد، LDL ،HDL و کل کلسترول) پس از ابتلا به سکته قلبي (Post MI) در طول يک دوره بازتواني ورزشي دوازده هفته اي مي باشد.

روش: در اين تحقيق 8 بيمار مرد و 7 بيمار زن داراي خطر پذيري متوسط و کم که مبتلا به سکته ي قلبي بودند به صورت انتخاب در دسترس و بر هدفمند (اساس خطر پذيري بيمار در يک برنامه ي بازتواني ورزشي به مدت 12 هفته و هر هفته سه جلسه ي يک ساعته با شدت تمرينات 65 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب دست يافته(maximal heart rate) که توسط آزمون ورزش در ابتداي بازتواني مشخص شده بود شرکت کردند. ظرفيت عملي بيماران توسط آزمون ورزش بر اساس پروتکل نوتن و ميزان پروفايل چربي بيماران نيز توسط آزمايش خون در شروع و هفته هاي چهارم، هشتم و دوازدهم بازتواني مشخص گرديد. سپس داده هاي بدست آمده توسط آزمون آماري اندازه هاي تکراري مورد تحليل قرار گرفت.

نتايج: ظرفيت عملي در هفته هاي چهارم، هشتم و دوازدهم بازتواني نسبت به شروع بازتواني به ترتيب 4/28، 28/43 و 45/55 درصد بهبود داشته است(000/0>P). در هفته ي چهارم تري گليسيريد (74/7-%)، LDL (68/5-%) و کل کلسترول(54/7-%) و در هفته ي هشتم تري گليسيريد (24/14-%)، LDLء(85/8-%)، HDLء(75/6-%) و کل کلسترول(35/10-%) و در هفته ي دوازدهم تري گليسيريد( 49/17-% )، LDL ء(02/10-%)، HDLء(95/8%) و کل کلسترول(58/12-%) بهبود داشته اند(05/0>P).

بحث و نتيجه گيري: در طول بازتواني تغييرات مثبتي شامل افزايش در ظرفيت عملي و کاهش در عوامل خطرزاي پروفايل چربي مشاهده شد که با افزايش طول زمان بازتواني نتايج بهتري حاصل مي شود. نتايج اين تحقيق تاکيد بر انجام فعاليت بدني در دوره ي طولاني مدت دارد. همچنين نشان مي دهد که يک دوره ي کوتاه مدت چهار هفته اي مخصوصاً در زمينه ي کاهش خطر پذيري بيماران تأثير بسزا و مفيدي دارد که در صورت کمبود امکانات بعنوان يک دوره ي حد اقل توصيه مي شود.

کليد واژه­ها: بازتواني ورزشي، بيمار قلبي، سکته ي قلبي، ظرفيت عملي، پروفايل چربي