تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا دانشور

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد

تاريخ دفاع : 19/6/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف

نورم يابي آزمون هشت گانه ورزشهاي توپي با پا براي مقطع راهنمايي

چکيده

هدف: در تحقيق حاضر نورم هاي اوليه براي آزمون هشت گانه ورزش هاي توپي با پا (FMOT) براي دختران و پسران مقطع راهنمايي به تفكيك كلاس توليد گرديد. همچنين به عنوان يک هدف فرعي، نورم هاي قد، وزن، و BMI نيز بدست آمده است.

روش: نمونه آماري شامل حداقل 50 دختر و پسر براي هر جنس و کلاس بود.آزمودني ها بصورت خوشه اي هدفدار در دسترس از مدارس سطح متوسط اقتصادي اجتماعي اصفهان انتخاب شدند. ابزار تحقيق، آزمون FMOT بود. هر آزمودني دو مرتبه FMOT را با فاصله زماني30 تا 45 دقيقه انجام داد. در اين تحقيق، از طريق فرمول هاي آماري مربوطه، جدول رتبه هاي درصدي براي جامعه مرجع بدست آورده شد که شامل نقاط 1 تا 99 درصدي مي باشد.

نتايج: جداول نقاط درصدي نشان داد که بطور کلي در کلاس هاي بالاتر، رکوردها بهتر مي شود. بعبارت ديگر، افزايش سن با افزايش قد و وزن و بهبود رکوردهاي عملکردي حرکتي دانش آموزان همراه است. دختران دركلاس اول و دوم نسبت به پسران هم كلاس خود بلندتر و سنگين ترند، اما در كلاس سوم اين تفاوت از بين مي رود و دختران و پسران در كلاس سوم راهنمايي به قد و وزن يكساني دست پيدا مي كنند. ميانگين قد دختران بطور متوسط 7/1 سانتيمتر در هر سال تحصيلي رشد داشت. در حاليكه قد پسران بطور متوسط 3 سانتيمتر در هر كلاس رشد داشت. همچنين مقدار افزايش وزن در دختران از كلاس اول تا سوم نيز از همين الگو پيروي مي کند. رشد متوسط وزن سالانه براي دختران 3/2 و براي پسران 1/4 کيلوگرم بود. در مورد BMI هم نتايج مشابه قد و وزن بدست آمد. نمودارهاي مربوط به آزمون FMOT نشان داد كه در اين آزمون، پسران نسبت به دختران زمان كمتري را بدست آورده اند (23±125 در برابر 13±86 ثانيه؛05/0p). همچنين در هر دو گروه دختر و پسر FMOT دوم بهتر از FMOT اول مي باشد (10Δ براي پسران و 13Δ براي دختران؛05/0p). در گزارش تحقيق اين اطلاعات بعلاوه نورم هاي FMOT براي هر کلاس درسي به تفکيک جنسيت ارائه شده است. پايايي آزمون FMOT کلي براي پسران و دختران به ترتيب برابر 89/0 و 94/0 بدست آمد.

بحث و نتيجه گيري: اوج افزايش قد و وزن در پسران تقريباً 2 سال ديرتر از دختران ظاهر مي شود. بر اين اساس، در طي جهش نوجواني دختران زودتر از پسران بالغ مي شوند و بطور موقت سنگين تر و بلندتر هستند. با آن که در مقطع راهنمايي، پسران نسبت به دختران جثه کوچکتري (از لحاظ قد، وزن و BMI) دارند، اما در FMOT نسبت به دختران رکورد بهتري بدست آوردند. دليل احتمالي اين موضوع وجود فرصت تمريني با پاي بيشتر در قالب فوتبال روي آسفالت (خياباني) براي پسران است. دختران با آنکه به فوتبال علاقمند هستند، در عمل هيچ فرصت تمريني براي آن نداشتند. توسعه نورم هاي FMOT براي کلاس هاي پايين تر احتمالاً نشان خواهد داد که تفاوت مشاهده شده ريشه در عوامل وراثتي دارد يا اکتسابي است. نورم هاي توليد شده مي تواند در استعداديابي فوتبال کمک بسيار خوبي براي معلمان و مربيا فوتبال باشد.

واژگان كليدي: نورم، آزمون هشت گانه ورزشهاي توپي با پا، نورم گيري