تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حجت سبزي کاشاني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

تاريخ دفاع : 19/6/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مهدي کارگرفرد

هنجار يابي آزمون هشت گانه ورزش هاي توپي با دست براي دانش آموزان مقطع راهنمايي

چکيده

هدف: در اين تحقيق نورم هاي مقدماتي مربوط به آزمون هشت گانه ورزش هاي توپي با دست (HOT) به همراه عوامل فيزيكي قد، وزن، و شاخص توده بدني براي دختران و پسران كلاس هاي اول تا سوم مقطع راهنمايي شهر اصفهان به تفكيك كلاس تهيه گرديده است.

روش: 165دختر و 158پسر شركت كننده در اين تحقيق همگي دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر اصفهان بودند كه به روش خوشه اي دردسترس هدفمند و از طبقه متوسط اقتصادي انتخاب شدند. هر آزمودني دو مرتبه آزمون را با فاصله زماني حدود 30-45 دقيقه انجام داد. توسط تكنيكهاي توصيفي، توزيع داده ها از حيث طبيعي بودن بررسي و اطلاعات تصفيه و پالايش گرديد. توسط فرمول هاي مربوط به رتبه هاي درصدي هنجار هاي مورد نظرآزمون بدست آمد.

نتايج: در اين تحقيق ضريب پايايي آزمون براي پسران(93/0) و براي دختران (89/0) بدست آمد. دختران دركلاس اول و دوم نسبت به پسران هم كلاس خود بلندتر و سنگين تر بودند، اما در كلاس سوم اين تفاوت از بين مي رفت. ميانگين قد دختران و پسران به ترتيب 7/1 و 3سانتيمتر بطور متوسط در هر سال تحصيلي رشد داشت. رشد متوسط وزن سالانه براي دختران3/2 و براي پسران 1/4كيلوگرم بود. اين موضوع نشان مي دهد كه سرعت رشد پسران در مقطع راهنمايي بيشتر از سرعت رشد دختران است. در مورد شاخص توده بدني هم نتايج مشابه قد و وزن بدست آمد. با بررسي نمودارهاي مربوط به آزمون هاي HOT اول و دوم، مشاهده شد در اين آزمون دختران در كلاس اول و دوم ركوردهاي بهتري نسبت به پسران داشتند، ولي در كلاس سوم ركوردها برابر شد. همچنين در هر دو جنس، HOT اول بهتر از HOT دوم بود(9∆ براي دختران و 10∆ براي پسران، 05/0 P). در گزارش تحقيق اطلاعات بعلاوه نورم هاي HOT براي هر کلاس درسي به تفکيک جنسيت ارايه شده است. بررسي جداول نقاط درصدي نشان دادند كه افزايش سن با افزايش قد و وزن و بهبود ركوردهاي عملكردي حركتي دانش آموزان همراه است.

بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد كه در مراحل قبلي رشد قد و وزن دخترها سريعتر بوده ولي در دوره راهنمايي رشد قد و وزن پسرهاست كه به نسبت تندتر مي شود. اوج افزايش قد و وزن در پسران تقريباً 2 سال ديرتر از دختران ظاهر مي شود. پيش بيني مي شود در دوره دبيرستان، پسراني به مراتب سنگين تر از دختران داشته باشيم. بهر حال،‌ يكي از دلايل برتري دختران از لحاظ سرعت كار با دست درآزمون HOT، احتمالاً بهتربودن قد و وزن و رشد بيشترشان در سنين راهنمايي مي باشد. دليل ديگر نيز احتمالاً اين است که در مدارس كشور ما پسرها بيشتر به انجام ورزش هاي پايي بخصوص فوتبال گرايش دارند. با وجود محدوديت هاي موجود، دختران قادر نيستند كه ورزش هايي مثل فوتبال را در فضاي روباز انجام دهند و فضاهاي سرپوشيده اي كه در اختيار آنان قرار مي گيرد بيشتر به ورزش هايي مثل واليبال و بسكتبال اختصاص دارد. بطور خلاصه، فرصت­هاي تمريني براي ورزش هاي دستي و رشد بهتر دخترها احتمالاً باعث شده آنها ركورد بهتري در آزمون HOT داشته باشند.

واژه هاي کليدي: نورم يابي، آزمون هشت گانه ورزش هاي توپي با دست، مقطع راهنمايي