تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : شفق ايزدپناه

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد محمد مرندي

تاريخ دفاع : 24/4/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر عفت بمبئي چي- خيرالله نوريان

تأثير تمرينات منظم يوگا بر برخي عوامل فيزيولوژيكي و آمادگي جسماني زنان سالم غير ورزشكار

چکيده

اين پژوهش از نوع نيمه تجربي و کاربردي بوده و نمونه هاي آن 65 نفر از زنان سالم غير ورزشکار انجمن يوگاي شهر شيراز بودند که بصورت هدفمند در دو گروه تجربي 33 نفر(سن: 5±25سال، قد: 1/5 ± 3/159 سانتيمتر، وزن: 98/6 ± 6/60 كيلوگرم) و کنترل 32 نفر (سن: 5±25 سال، قد: 8/5 ± 06/158 سانتيمتر، وزن: 98/6 ± 04/61 کيلوگرم) قرار گرفتند. مدت انجام تمرينات، 12 هفته، هر هفته به مدت 2 جلسه و هر جلسه (2-5/1ساعت) بود. از نظر عوامل موثر بر متغيرهاي تحقيق، نظير نظم دوره قاعدگي، عدم بيماريهاي خاص( صرع، هپاتيت و ...)، مصرف نکردن دارو، الکل، سيگار و غيره. آزمودنيها داراي شرايط مناسب و مشابهي بودند. متغيرهاي وابسته اين پژوهش در حيطة فيزيولوژي ورزشي قرار داشت. اين متغيرها شامل قدرت دست، انعطاف پذيري تنه، توان هوازي، توان بي هوازي عضلات پا، تركيب بدني، فشار خون، ضربان قلب و ميزان كاهش وزن بدن مي باشد. ابزار مورد استفاده تحقيق شامل فشار سنج ديجيتالي بازويي، ضربان سنج ديجيتالي ، ترازو و دينامومتر ديجيتال، جعبه بشين و برس، خط کش استاندارد و آزمون پرش سارجنت، کاليپر لانچ بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي واستنباطي(آزمون کوواريانس) استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد پس از تعديل داده هاي پيش آزمون، بين ميانگينهاي دو گروه درعوامل ضربان قلب(000/0>pء،5/14 = F)، فشارخون سيستول (001/0>pء،3/11 =F) و فشار خون دياستول (000/0>pء،9/37 =F)، انعطاف پذيري خيزتنه(000/0>pء،3/14=F)، بشين و برس(01/0>pء،4/13 =F ) و توان بي هوازي عضلات پا(000/0>pء، 6/16 =F)، تفاوت معناداري وجود داشت. به طور کلي، مي توان گفت تمرينات يوگا از قبيل آسانا، پراناياما و مديتيشن موجب بهبود قابل ملاحظه شاخص هاي سلامت عمومي و قلبي- عروقي و همچنين موجب بهبود جنبه هاي مرتبط با سلامتي و آمادگي جسماني مي گردد، بدون اينکه داراي اثرات جانبي نا مطلوب خاصي باشد.