تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فرشيد فاخران اصفهاني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

تاريخ دفاع : 29/3/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر سيد محمد مرندي

بررسي نگرش والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان نسبت به برنامه هاي جديد درس تربيت بدني

چکيده

پژوهش حاضر از نوع توصيفي- پيمايشي بوده و به بررسي نگرش والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان نسبت به برنامه هاي جديد درس تربيت بدني مي پردازد.

جامعة آماري شامل والدين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصيلي86-1385بوده كه تعداد آنها 130 هزار نفر مي باشد. به منظور انتخاب نمونه هاي آماري از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي استفاده شده و حجم نمونه 5/0درصد جامعة آماري و به تعداد 650 نفر مي باشد.جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده كه روايي و پايايي آن پس از جمع آوري نظرات و ديدگاههاي اساتيد مختلف كشور و انجام يك مطالعة مقدماتي مورد تأييد قرار گرفت. (87/0=α)

نتايج به دست آمده با استفاده از آمارهاي توصيفي و استنباطي موجود در نرم افزار SPSS نشان مي دهد كه نگرش اكثر والدين نسبت به برنامه هاي جديد درس تربيت بدني مثبت مي باشد(2/96 درصد) و بين نگرش والدين بر اساس متغيرهاي جنس، سن، ميزان در آمد ماهيانه خانواده، سطح تحصيلات آنان تفاوت معني داري وجود دارد.ولي بين نگرش والدين با توجه به ميزان فعاليت ورزشي آنان تفاوت معنا داري وجود ندارد.به طور كلي نگرش مردان مثبت تر از زنان بوده (83/2=t) و با افزايش ميزان تحصيلات نگرش والدين نسبت به برنامه هاي جديد درس تربيت بدني مثبت تر بوده است. (29/5=F)

نتايج حاصل از تحقيق مبني بر نگرش مثبت والدين نسبت به برنامه هاي جديد درس تربيت بدني، عقيده و نظر برخي كارشناسان مبني بر نگرش منفي اولياء و عدم توجه آنان نسبت به اين درس را رد نموده و خلاف آن را اثبات مي نمايد و لذا علت برگزاري ضعيف و نامناسب درس تربيت بدني در مدارس را بايد به وسيلة انجام تحقيقات ديگري بررسي نمود.