تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم عباسي دره بيدي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد

تاريخ دفاع : 29/2/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر خليل خيامباشي

ارزيابي آگاهي و عملکرد دانشجويان دختر نسبت به راه كارهاي پيشگيري از آسيب در ورزش هاي تيمي و انفرادي

چکيده

آسيب ديدگي يكي از مواردي است كه همواره براي مربيان و ورزشكاران ايجاد نگراني مي كند. در عين حال تمرينات و مسابقات متوالي و طاقت فرسا خطر بروز آسيب هاي ورزشي را زيادتر مي كند. بنابراين ارائه راه کارهايي در جهت پيشگيري و کاهش آسيب هاي ورزشي لازم و ضروري بنظر مي رسد. مطالعات نشان داده اند که استراتژي هاي پيشگيري از آسيب ممکن است براي تغيير نيمرخ آسيب در ورزش هاي مختلف مفيد و مؤثر باشد با توجه به اهميت اين موضوع محقق برآن شد تا ميزان آگاهي و عملکرد دانشجويان دختر ورزشكار شركت كننده در هشتمين المپياد ورزشي دانشجويي نسبت به راه كارهاي پيشگيري از آسيب مورد بررسي قرار دهد. نتايج تحقيق حاضر حاکي از آن است که در آگاهي و عملکرد بازيکنان نسبت به راه کار هاي پيشگيري از آسيب کمبود هايي وجود داشته است. وجود اين کمبود ها در آگاهي و عملکرد بازيکنان دانشگاهي ايران نشان دهنده نياز مربيان و ورزشکاران دانشگاهي به يک آموزش گسترده در مورد استراتژي هاي پيشگيري از آسيب مي باشد. برگزاري کارگاه ها و همايش هايي در زمينه بررسي عوامل خطر زا و نقش عوامل پيشگيري کننده از آسيب مي تواند موجبات افزايش آگاهي بازيکنان و مربيان را فراهم آورده و به تبع آن باعث کاهش آسيب در بازيکنان کشورمان شود.