تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عبدالحميد دانشجو

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر عفت بمبئي چي

تاريخ دفاع : 26/2/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر نادر رهنما

شيوع و علل آسيب هاي زانو در فوتباليست هاي مرد حرفه اي

چکيده

هدف: هدف اين تحقيق بررسي شيوع و علل آسيب هاي زانو در فوتباليست هاي حرفه اي مرد کشور ايران در ليگ 84- 85 مي باشد.

روش: اطلاعات مربوط به آسيب هاي زانو ( نوع، مکانيسم، زمان بروز آسيب، مناطق بروز آسيب ) در بازيکنان حاضر در 16 تيم ليگ برتر فوتبال ايران با استفاده از پرسشنامه تعديل يافته فولر و همکاران(2006)، از طريق مصاحبه با بازيکنان آسيب ديده و پزشک تيم ها ثبت شد. از بين 16 تيم حاضر در ليگ يک تيم به پرسشنامه ها پاسخ نداد. ميانگين و انحراف استاندارد سن افراد آسيب ديده 6/5 ± 23 سال ، قد 54/0± 76/1 متر، وزن 2/6± 8/74 کيلوگرم بود. از آمار توصيفي و همچنين از کاي اسکور ( ضريب خي دو ) براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.

نتايج: نتايج تحقيق نشان داد که از بين 415 بازيکن حاضر در ليگ 43 نفر دچار آسيب در ناحيه زانو شده بودند (62 آسيب ؛ برابر 9/14 آسيب در هر 100 بازيکن). بيشترين نوع آسيب، آسيب ليگامنت متقاطع قدامي ( 2/53 درصد) بود که 5/12 درصد همراه با آسيب مينيسک داخلي و ليگامنت جانبي داخلي بود. آسيب در پاي برتر (9/62 درصد) به طور معنا داري بيشتر از پاي غير برتر (1/37 درصد) بود (04/0=Pء،12/4=2 χ). همچنين آسيب در نيمه دوم و در دقايق 90- 76 مسابقات (3/35 درصد) به طور معناداري بيشتري از ديگر زمان ها بود (002/0=Pء،52/18=2 χ). همچنين آسيب هاي غير برخوردي (1/66 درصد) به طور معنا داري بيشتر از آسيب هاي برخوردي ( 87/33 درصد ) مشاهده شدند (01/0=Pء،45/6=2 χ).

بحث و نتيجه گيري: يکي از يافته هاي مهم اين تحقيق نسبت بالاي آسيب هاي زانو در مردان فوتباليست حرفه اي و همچنين درصد بالاي آسيب ليگامنت متقاطع قدامي در اين افراد بود که اين يافته با نتايج روي و همکاران ( 2005) مطابقت دارد. آسيب در پاي برتر بيشتر از پاي برتر مشاهده شد که از دلايل احتمالي آنرا مي توان ميزان استفاده زياد از حرکت باز شدن زانو در ورزش فوتبال و عدم تعادل عضلات زانو دانست. بيشترين آسيب در 15 دقيقه انتهايي نيمه دوم و در نيمه دوم مشاهده شد، تخليه گليکوژني و خستگي ناشي از آنرا مي توان از دلايل احتمالي اين نتايج عنوان کرد. توجه بيشتر به راهکارهاي پيشگيري از آسيب بي شک منجر به کاهش آسيب در تيم هاي ورزشي مي شود. نتايج حاصل از اين تحقيق اطلاعات لازم براي پيشگيري از آسيب را در اختيار دست اندکاران امور پزشکي تيم ها قرار مي دهد.

واژگان کليدي: فوتبال، آسيب زانو، ليگامنت متقاطع قدامي