تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد احسان اميرحسيني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مسعود نادريان

تاريخ دفاع : 18/2/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر محمد سلطان حسيني- اصغر سلطاني

راه کارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي در ورزش حرفه اي ايران

چکيده

هدف: هدف از اين پژوهش بررسي جذب سرمايه گذاري خارجي در ورزش حرفه اي است.

روش: پژوهش حاضر تحقيق از نوع توصيفي– پيمايشي و از شاخه تحقيقات ميداني است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه تعديل يافته اي است كه شيوه جذب سرمايه گذاري خارجي را در 7 حوزه جغرافيايي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي اجتماعي، نيروي انساني کارآمد، زيرساختهاي فيزيکي مناسب و تمايل به ورزش هاي تجاري را مورد بررسي قرار داده بود، از پاسخ گويان درخواست شده بود که بر اساس مقياس 5 ارزشي ليکرت به سؤالات پاسخ دهند. پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ به ميزان90/0 به دست آمد. جامعه آماري پژوهش 120 نفر از رؤسا و معاونين ادارات كل تربيت بدني سراسر كشور بودند که از بين آنها 92 نفر به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. جهت تجزيه تحليل داده ها از آمار استنباطي (t تست و LSD) و آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد و فراواني) استفاده شد.

نتايج: بر اساس يافته هاي پژوهش تأثير عوامل 7 گانه مورد مطالعه بر جذب سرمايه گذاري خارجي در ورزش حرفه اي يکسان نبوده است. نتايج پژوهش نشان داد عوامل جغرافيايي با ميانگين 75/0 ± 24/4 بيشترين تأثير را در جذب سرمايه گذاري خارجي داشته است(84/15 = t و 02/0 = p) همچنين تمايل به ورزش هاي تجاري و رابطه آن با جذب سرمايه گذاري با ميانگين 63/0 ± 67/3 کمترين تأثير را در جذب سرمايه گذاري داشته است (06/10 = t و05/0 = p).

بحث و نتيجه گيري: امکان سرمايه گذاري خارجي در ورزش ، زماني ميسر است که همه مؤلفه هاي اثر گذار از جمله انگيزه هاي اقتصادي مالي و فني يا عوامل حمايتي، جغرافيايي به منظور اقدام شرکت هاي سرمايه گذار براي سرمايه گذاري در يک پروژه خاص در يک کشور در امر ورزش مورد توجه قرار گيرد. بدين منظور ارزيابي تمام عوامل به صورت يک مجموعه منجر به اتخاذ تصميم انجام سرمايه گذاري يا عدم انجام سرمايه گذاري مي شود. جذب سرمايه گذاري خارجي در کشور بدون تغيير نگرش در ميان سياستمداران و کارشناسان و ايجاد بستر مناسب براي ورود سرمايه امکان پذير نيست.

واژگان کليدي: سرمايه گذاري خارجي، ورزش حرفه اي، ورزش تجاري، امكانات زير ساختي فيزيكي مناسب، نيروي انساني كارآمد.