تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محسن غفوريان

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد

تاريخ دفاع : 23/12/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر نادر رهنما

ارزيابي اوليه آگاهي و عملکرد ورزشکاران پسر رشته هاي تيمي نسبت به راهکارهاي پيشگيري از آسيب

چکيده

يکي از مسائل مهم در امر ورزش که براي بسياري از ورزشکاران و مربيان از گذشته تا امروز به صورت يک معضل درآمده است مساله آسيب ورزشکاران مي باشد. هدف از اين تحقيق ارزيابي آگاهي ورزشکاران در رشته هاي تيمي مي باشد. تحقيق حاضر از نوع توصيفي- پيمايشي مي باشد که جامعه آماري آن را ورزشکاران شرکت کننده در رشته هاي تيمي هشتمين المپياد ورزشي دانشجوئي تشکيل داده اند. نتايج اين تحقيق در چهار رشته تيمي (هندبال ، بسکتبال، واليبال و فوتبال) نشان مي دهد که بالاترين آگاهي ها مربوط به فوتباليست ها و بسکتباليست ها مي باشد . ضعيفترين آگاهي ها در چهار رشته راجع به توصيه هاي تغذيه اي بعد از تمرين و قبل از تمرين بوده است. بالاترين عملکرد مربوط به فوتباليست ها مي باشد. در واقع ضعيفترين عملکردها در چهار رشته مربوط به سرد کردن بعد از مسابقه و انجام تمرينات تمرينات هفتگي انعطاف پذيري و قدرتي به صورت انفرادي و تيمي مي باشد. همچنين بين آگاهي و عملکرد ورزشکاران نسبت به راهکارهاي پيشگيري از آسيب همبستگي معني داري وجود دارد. رتبه بندي مکانيزم هاي آسيب در چهار رشته نشان مي دهد که وقوع آسيب در فرود آمدن روي يک پا در هندبال، بسکتبال و واليبال و تکل شدن در فوتباليستها بيشترين احتمال را در پي داشته اند. رتبه بندي محل آسيب نيز نشان مي دهد که بيشترين احتمال وقوع آسيب در چهار رشته متوجه مچ پا و زانو بوده است. بنابراين در مورد آگاهي و عملکرد ورزشکاران نسبت به راهکارهاي پيشگيري از آسيب نقايص عمده اي وجود دارد. عمده اين نواقص مربوط به استفاده از وسائل حفاظتي، سرد کردن ، انجام تمرينات انعطاف پذيري و قدرتي و مسائل مربوط به تغذيه ورزشکاران قبل و بعد از فعاليت ورزشي مي باشد. همبستگي(44/0) بين آگاهي و عملکرد در ورزشکاران نشان مي دهد که هر جا آگاهي بالا بوده است عملکرد نيز بخوبي انجام شده است و بالعکس(05/0 =p). به هر صورت در مورد مکانيزم هاي آسيب مربيان و دستندرکاران تيمها بايد نسبت به آگاهي در مورد احتمال وقوع آسيب توسط اين مکانيزمها که در بالا ذکر شده است آموزش بيشتري را قائل شوند. در مورد محل آسيب نيز مربيان و ورزشکارن مي بايست ايجاد راهکارهاي پيشگيري از آسيب در مورد اين چهار رشته را به سمت عوامل آسيب زا در مچ پا و زانو متمرکز کنند.

واژه هاي کليدي: آسيب، آگاهي، ورزشهاي تيمي، مکانيزم آسيب، راهکارهاي پيشگيري