تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سارا سهرابي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

تاريخ دفاع : 24/7/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر سيد محمد مرندي

مطالعه روايي آزمون هشت گانه هوازي (AOT) براي برآورد VO2max در زنان بالغ سالم (15 تا 50 سال)

چکيده

در اين پژوهش 55 آزمودني زن به صورت لايه اي هدفدار ( بر اساس ملاک هاي سن وسلامت ) انتخاب گرديدند. در هر يک از گروه هاي سني 15 تا 20، 1/20 تا 25، 1/25 تا 30، 1/30 تا 40، 1/40 تا 50 به ترتيب 12، 12، 11، 10، و 10 نفر آزمودني به طور داوطلبانه شرگت نمودند. آزمودني ها به فاصله يک هفته در دو آزمون هوازي AOT و تردميل شرکت کردند. اطلاعات آزمون معيار از طريق دستگاه تحليل گازي و از آزمون تردميل بدست آمد.

ميانگين سن، ضربان حداًکثر تمرين، و VO2max به ترتيب برابر (10±) 29 سال، (13±) 191 عدد، و (8±) 33 ميلي ليتر در دقيقه در کيلوگرم وزن بدست آمد. انحراف استاندارد در هريک از مراحل AOT از 1/3± الي 1/5± ميلي ليتر متغير بود. معادلات مربوط به تخمين VO2max از طريق آزمون AOT معمول و AOT بر روي تردميل به ترتيب در فرمول هاي 1 و2 آمده است:

64/0 = R2 و 03/5 =SE E                     (سن) 23/0 – (زمان) 03/0 +5/25= VO2maxء:1

68/0 =R2 و 89/4 =SE E                     (سن) 24/0 – (زمان) 03/0 +23 = VO2maxء:2

يافته فرعي تحقيق حاضر نشان مي دهد که در فشارهاي مساوي کار، VO2max افراد داراي انحراف استانداردي در حدود 1/3 الي 1/5 ميلي ليتر است. دلايل اين موضوع احتمالاً به درصد چربي، ميزان متابوليسم، و بازدهي دويدن از حيث بيومکانيکي و کينزيولوژيکي برمي گردد. با توجه به اين يافته مهم فرعي، به نظر مي رسد که در بهترين حالت ها، وجود يک خطاي استاندارد برآورد حدود 5 ميلي ليتري در فرمول هاي پيش بيني امر طبيعي باشد. بررسي ادبيات تحقيق نيز اين موضوع را تاکيد مي کند.