تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرتضي ربيعي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

تاريخ دفاع : 21/12/81

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : -

روايي، اعتبار و عينيت آزمون عملي جهت گزينش دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي در سال 1380

چکيده

هدف‌ تحقيق‌ حاضر در پي‌ مشخص‌ نمودن‌ ميزان‌ عينيت‌، اعتبار و روايي‌ آزمون‌ عملي‌ورودي‌ براي‌ گزينش‌ دانشجويان‌ رشته‌ تربيت‌بدني‌ است‌ كه‌ در سال‌ 80 براي‌ اولين‌ بار ابداع‌ وبكار گرفته‌ شد. 

روش‌: از بين‌ 30 كلاس‌ واحد (2) تربيت‌ بدني‌ پسران‌ دانشگاه‌ اصفهان‌ 2 كلاس‌جهت‌ شركت‌ در تحقيق‌ به‌ صورت‌ نمونه‌گيري‌ خوشه‌اي‌ هدفدار انتخاب‌ شدند. 30 داور ازدانشجويان‌ رشته‌ تربيت‌ بدني‌ كه‌ در آزمون‌ عملي‌ 80 تجربه‌ي‌ داوري‌ داشتند انتخاب‌ شده‌ و پس‌از توجيه‌، بازآموزي‌، و ايجاد هماهنگي‌ به‌ طور مستقل‌ در سه‌ گروه‌ 10 تايي‌ به‌ آزمودني‌ها امتيازدادند. هر آزمودني‌ در يك‌ فاصله‌ يك‌ ساعته‌ در روز آزمون‌ دوبار تست‌ شد. هر آزمون‌ به‌ طورمتوسط‌ 9 94 ثانيه‌ به‌ طول‌ انجاميد. 

نتايج‌: عينيت‌ براي‌ كيفيت‌ اجرا، زمان‌ آزمون‌ و نمره‌ي‌ كلي‌به‌ ترتيب‌ برابر 84/0، 99/0، و 95/0 بدست‌ آمد. در محاسبه‌ي‌ عينيت‌، نمرات‌ 43 آزمودني‌ در3 گروه‌ داوري‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. اعتبار براي‌ كيفيت‌ اجرا، زمان‌ آزمون‌، و نمره‌ كلي‌ به‌ترتيب‌ برابر 67/0، 71/0، و 63/0 بدست‌ آمد. در محاسبه‌ اعتبار، نمرات‌ 60 آزمودني‌ در آزمون‌ابتدايي‌ و آزمون‌ مجدد مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. روايي‌ همزمان‌ آزمون‌ توسط‌ معيار نمره‌تربيت‌بدني‌ (2) و نمره‌ پرسشنامه‌ ميزان‌ ورزشكاري‌ براي‌ آزمون‌ ابتدايي‌ و آزمون‌ مجدد محاسبه‌گرديد. به‌ طور كلي‌، همبستگي‌ با آزمون‌هاي‌ ملاك‌ به‌ طور معناداري‌ در آزمون‌ مجدد بالاتر ازآزمون‌ ابتدايي‌ بود. در معيار نمره‌ تربيت‌بدني‌ (2) حداكثر به‌ 57/0 (05/0<p) و در معيار نمره‌پرسشنامه‌ ميزان‌ ورزشكاري‌ به‌ 55/0 (05/0<p) رسيد. 

بحث‌ و نتيجه‌گيري‌: بالا بودن‌ سطح‌ضرايب‌ عينيت‌ نشان‌ مي‌دهد آموزش‌ و هماهنگي‌ ايجاد شده‌ در سه‌ گروه‌ داوري‌ به‌ خوبي‌صورت‌ پذيرفته‌ و از اين‌ بابت‌ اشكالي‌ متوجه‌ تست‌ها يا اجراي‌ آن‌ها نمي‌باشد. ضرايب‌ اعتبارنسبتاً پايين‌ بدست‌ آمده‌ سؤوالات‌ جدي‌ در برابر بكارگيري‌ اين‌ آزمون‌ به‌ عنوان‌ ابزار گزينش‌دانشجو ايجاد مي‌نمايد. ارتقاء سطح‌ روايي‌ تست‌ها در آزمون‌ مجدد نسبت‌ به‌ آزمون‌ ابتدايي‌ اثرمثبت‌ تمرين‌ و آشنايي‌ با تست‌ را در منطقي‌تر نمودن‌ تفاوت‌ نمرات‌ نشان‌ مي‌دهد. به‌ طور كلي‌، باتوجه‌ به‌ بداعت‌ تجربه‌اي‌ از اين‌ نوع‌، نتايج‌ بدست‌ آمده‌ دلگرم‌ كننده‌ است‌. تحقيق‌ حاضر ضمن‌آشكارسازي‌ نقاط‌ ضعف‌ موجود، دلالت‌ بر آن‌ دارد كه‌ زمينه‌هاي مناسبي‌ براي‌ ارتقاء و توسعه‌ي‌آزمون‌ در آينده‌ وجود دارد.  

لغات‌ كليدي‌: عينيت‌، اعتبار، روايي‌، آزمون‌ عملي‌ / ورودي‌.