تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 11/12/81

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف

نام و نام خانوادگي : مژگان معمارمقدم

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر صديقه عسگري-دکتر حسين مجتهدي

مقايسه MDA و DC در بين ورزشكاران (هوازي و بي هوازي) و غيرورزشكاران

چکيده

هدف‌ از تحقيق‌ حاضر مقايسه‌ MDA و DC در ورزشكاران‌ هوازي‌، ورزشكاران ‌بي‌هوازي‌ و غيرورزشكاران‌ مي‌باشد. آزمودني‌هاي‌ اين‌ تحقيق‌ تعداد 42 مرد 16 تا 25 سال‌ بودند كه‌ ازطريق‌ پرسشنامه‌ از بين 67 نفر داوطلب انتخاب‌ شدند. اين‌ افراد به سه‌ گروه‌ 14 نفري‌ از ورزشكاران‌ هوازي‌ (رشته‌ دوچرخه‌سواري‌جاده‌)، ورزشكاران‌ بي‌هوازي‌ (دوهاي‌ 100 و 200 متر سرعت‌، پرتاب‌هاي‌ ديسك‌، چكش‌، و وزنه‌) و غيرورزشكاران‌ تعلق داشتند. گروه‌ها از نظر سن همتا بودند. از آزمودني‌ها به‌ صورت‌ ناشتا و در شرايط‌ استاندارد نمونه‌گيري‌ خون‌ به‌ عمل‌ آمد. پس‌ از جدا سازي سرم‌ از پلاسما، MDA و DC پلاسما اندازه‌گيري‌ شد. با استفاده از آزمون‌ كالموگروف‌-اسميرنوف‌ نشان‌ داده‌ شد كه‌ توزيع‌ MDA و DC در هر سه‌ گروه‌ از نمودار نرمال‌ پيروي‌ مي‌كند. آزمون‌ تحليل‌ واريانس‌ نشان‌ داد كه‌ اختلافي‌ بين‌ ميانگين‌هاي‌ MDA و DC در سه‌ گروه‌ تحت‌ بررسي‌ وجود ندارد (05/0 > P). نتايج تحقيق‌ پيشنهاد مي‌كند كه پراكسيداسيون ليپيدها در ورزشكاران‌ هوازي،‌ بي‌هوازي،‌ و غير ورزشكاران‌ اختلاف‌ معناداري ندارد. با توجه به احتمال افزايش آنتي‌اكسيدانت‌ها حين ورزش، از اين‌ يافته‌ها مي‌توان‌ چنين‌ استنباط‌ كرد كه‌ انجام ‌تمرينات‌ ورزشي‌ منظم‌ ممكن‌ است‌ پاسخ‌ پراكسيداسيون‌ ليپيدها به‌ ورزش‌ را به‌ صورت‌ مطلوبي‌ تغيير دهد و توضيح احتمالي ديگر آن است كه ورزش منظم احتمالاّّ مقاومت‌ بافت‌ها را در برابر عواملي كه‌ موجب‌ پراكسيداسيون‌ ليپيدها مي‌شوند را بهبود مي‌بخشد. بنابراين، نتيجه‌گيري مي‌شود كه فعاليت‌هاي ‌ورزشي ظرفيت‌ دفاع‌ آنتي‌اكسيدانت‌ بدن‌ را تقويت‌ كند. 

لغات کليدي: پراکسيداسيون ليپيدها، مالون دي آلدئيد(MDA)، دي ان کونژوگه(DC)، ورزش منظم.