تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/82

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر حميد رجبي

نام و نام خانوادگي : راحله غفاري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

تاثير يک برنامه تمرين هوازي رکاب زدن با دست بر روي برخي فاکتورهاي فيزيولوژيکي و ترکيب بدني زنان ميانسال

چکيده

هدف از انجام اين تحقيق، تعيين تاثير يک برنامه تمرين هوازيِ رکاب زدن با دست بر روي برخي فاکتورهاي فيزيولوژيکي و ترکيب بدني زنان ميانسال مي باشد. بدين منظور تاثير هشت هفته تمرين رکاب زدن با دست ها بر روي ضربان قلب استراحت، ضربان قلب فعاليت، ضربان قلب پس از فعاليت، فشار خون سيستولي و دياستولي استراحت، وزن بدن، درصد چربي بدن و چين پوستي نواحي دو سر بازو، سه سربازو، تحت کتف، شکم، فوق خاصره، ران و ساق اندازه گيري و بررسي شد.

آزمودني هاي اين تحقيق 33 نفر از زنان ميانسال داراي ناراحتي هاي پا و کمر و با دامنه سني 35 تا 55 سال شهرستان اصفهان بودند که به صورت داوطلب و از طريق پرسشنامه، انتخاب شدند. سپس اين افراد به صورت تصادفي به دو گروه کنترل و تجربي تقسيم شدند (19 نفر در گروه تجربي و 14 نفر در گروه کنترل).

نتايج تحقيق نشان داد که در تمرين رکاب زدن با دست ها که توسط تفاضل ميانگين بين کليه متغيرهاي تحقيق در پيش آزمون و دو گروه بررسي شد وبراساس آزمون t مستقل مورد ارزيابي قرار گرفت، بر تعداد ضربان قلب استراحت، تعداد ضربان قلب فعاليت، تعداد ضربان قلب پس از فعاليت و چين پوستي نواحي دو سر بازو شکم، تاثير معني دار داشته است(05/0 p) در حالي که بر فشار خون سيستولي و دياستولي استراحت، درصد چربي بدن و چين پوستي نواحي سه سربازو، تحت کتف، فوق خاصره، ران و ساق، تاثير معني داري نداشت(05/0≤p).

با توجه به تاثيري که تمرين هوازي رکاب زدن با دست بر بهبود برخي فاکتورهاي فيزيولوژيکي و ترکيب بدن در اين تحقيق دارد، مي توان چنين نتيجه گيري کرد که انجام تمرينات هوازي و منظم با دست مي تواند اثرات مطلوبي مشابه آنچه که در تمرينات هوازي با پا ديده مي شود، داشته باشد.

واژه هاي کليدي: رکاب زدن با دست، ضربان قلب استراحت، فعاليت و پس از فعاليت، فشار خون سيستولي و دياستولي استراحت ، درصد چربي بدن، وزن بدن و چين پوستي.