تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حميدرضا کرمي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد

تاريخ دفاع : 27/6/82

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف

روزآمد كردن برنامه درسي دوره كارشناسي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

چکيده

عليرغم، پيشرفت هاي گسترده در علوم ورزشي و تغيير شرايط جامعه، برنامه درسي دوره كارشناسي تربيت بدني وعلوم ورزشي در دانشگاه هاي ايران هنگام آغاز اين مطالعه در يك ثبات 25 ساله به سر مي برد. هدف اين مطالعه، يافتن راهبردها و راهكارهاي مربوط به روزآمد كردن برنامه‌ درسي دوره كارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي از ديدگاه اساتيد، كارشناسان، ومعلمان تربيت بدني است.تحقيق حاضر از نوع كيفي بوده و با استفاده از مصاحبه نيمه سازمان يافته با اساتيد، كارشناسان، و معلمان تربيت بدني اجرا گرديده است. از هر گروه 15 نفر و جمعاً 45 نفر به طور هدفدار به عنوان نمونه مورد مراجعه انتخاب شدند. اساتيد از بين برنامه ريزان درسي از دانشگاه هاي اصفهان، تهران، و تربيت معلم انتخاب گرديدند. معلمان و كارشناسان آموزش و پرورش نيز از كساني كه شهرت به نمونه بودن در اصفهان داشتند انتخاب گرديدند. بررسي يافته هاي تحقيق نشان داد كه هر سه گروه اساتيد، كارشناسان، و دبيران به اتفاق معتقد به روزنآمدي و بي تناسبي برنامه موجود با نيازهاي جامعه بودند. به طور كلي همه گروه هاي مصاحبه شوندگان خواهان تغيير برنامه درسي كنوني و ايجاد گروه ها و گرايش هاي جديد تخصصي درحوزه ي علوم ورزشي بر اساس نيازهاي جديد جامعه و بازار كار بودند. آنها برنامه ي موجود را حتي برا ي صرف تربيت دبير ورزش و رفع نيازهاي ورزش مدارس نامناسب ذكر كردند. در اين تحقيق كليات و جزئيات برنامه جديد آموزشي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان با دو گروه مربيگري ورزشي و علوم ورزشي مورد بررسي قرار گرفت. گرايش هاي گروه مربيگري ورزشي با توجه به رشته هاي ورزشي فعال در دانشكده تعيين مي شوند. گرايش هاي گروه علوم ورزشي شامل چهار مورد است؛ آموزش ورزش، فيزيولوژي ورزشي، مديريت ورزشي، و توانبخشي ورزشي. هنگام نتيجه گيري از مباحث توجه شد كه ديدگاه هاي اساتيد دانشگاه بيشتر نظري و جهاني است، در حاليكه كارشناسان و معلمان ورزش بيشتر به چالش هاي عملياتي و مشكلات كاربردي برنامه توجه داشتند. تركيب اين دو ديدگاه مكمل يكديگر بوده و توانست به مطالعه جامعيت بيشتري دهد. در بين ديدگاه هاي سه گروه تعارض چنداني ديده نشد و با توجه به پيشنهادها و نظرات مطرح شده برنامه جديد دانشگاه اصفهان مورد نقد قرار گرفته است. در كل، با پيشنهاد چند اصلاحيه جزيي، برنامه جديد مورد تأييد اين مطالعه قرار گرفت.

لغات كليدي: برنامه درسي، علوم ورزشي، تربيت بدني، دوره ي كارشناسي