تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد گنجي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي سده

تاريخ دفاع : 5/3/83

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي رباني خوراسگاني

تبيين وضعيت دينداري دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

اين پژوهش با عنوان «تبيين وضعيت دينداري دانشجويان» در دانشگاه اصفهان انجام شده و مهمترين هدف آن، شناخت ميزان دينداري دانشجويان و عوامل جامعه شناختي موثر بر دينداري آنها است. ابعاد متنوع دينداري بر اساس مدل «گلاك و استارك» به پنج قسمت اعتقادي، عاطفي، مناسكي، پيامدي و دانشي (فكري) تقسيم شده و شاخص‌هاي هر كدام از آ‎نها با آموزه‌هاي اسلامي تلفيق گرديده‌اند.

روش تحقيق در اين پژوهش از نوع پيمايش وشيوه نمونه گيري ازنوع سهميه اي مي‌باشد. جامعه آماري آن كلية دانشجويان دانشگاه اصفهان در مقطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد است كه تعداد آنها در سال تحصيل 82-1381، 9973 نفر بوده‌اند كه از آن تعداد 268 نفر به عنوان حجم نمونه، پرسشنامه دريافت كرده‌اند.

كنكاش در سوالات و فرضيات تحقيق بر اساس پرسشنامه طراحي شده منجر به نتايجي گرديده كه در قالب آنها، متوسط دينداري دانشجويان شاغل به تحصيل 73/60 در صدد بوده و ابعاد اعتقادي، عاطفي، پيامدي، شناختي و مناسكي به ترتيب داراي بيشترين فراواني در بين دانشجويان مي‌باشند. زنان، مجردان و دانشجويان مقطع كارشناسي به ترتيب، ديندارتر از مردان، متأهلان و دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد هستند، محروميت مطلق و محروميت نسبي رابطة معني‌دار و معكوسي با دينداري دانشجويان دارند اما گزينش عقلاني، شيوة عرضه دين از سوي مبلغان ديني و سرمايه اجتماعي، داراي رابطة معني‌دار و مستقيمي با دينداري دانشجويان هستند