تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا مولوي وردنجاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي دهباشي

تاريخ دفاع : 30/1/83

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : -

تأثيرپذيري فلسفه از علم در نظر وايتهد

چكيده

آلفرد نورث وايتهد، رياضيدان ، منطقدان و فيلسوف بريتانيايي است. او مي‌خواست سيستم متافيزيكي را متداول كند كه قابل به كاربردن براي نظريات جهان شناسي علمي؛ يعني جهان نسبيت، مكانيكهاي كوانتوم و ارگانيزم‌هاي زيست‌شناسي باشد و درعين حال جامع و هماهنگ نيز باشد. او به تأثير و تأثير علم وفلسفه و همبستگي‌ آنها معتقد بود و تحقيقات او در زمينة ساختارهاي علمي به خصوص رياضيات در شكل‌دهي انديشه متافيزيكي او مؤثر بوده است، بنحوي كه در كتاب«پويش و واقعيت» خود سيستمي از متافيزيك را ارائه مي‌دهد كه به فهم مناسب از ساختار رياضيات نيازمند است. او به جاي مفهوم جوهر به عنوان مقولة اساسي متافيزيكي، مفهوم « موقعيت واقعي» را جايگزين مي‌سازد. كه به نظر او اين موقعيتها با هم در ارتباط هستند. در فلسفة ارگانيسم او تمام عناصر جهان بر يكديگر تأثير گذاشته و تأثير مي‌پذيرند. او معتقد است كه طبيعت داراي حيات است و به همين جهت طبيعت را داراي پويش مي‌داند كه معتقد است همين پويش است كه باعث سير جهان به سوي تازگي مي‌شود. فلسفة پويشي يك سيستم متافيزيكي است كه مبتني بر فلسفة وايتهد است.

در اين تحقيق به طور اجمالي به بررسي نظريات وايتهد در زمينة علم و فلسفه و تأثيرپذيري فلسفه از علم و نظريات متافيزيكي وايتهد پرداخته شده است.