تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/12/82

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر مرتضي نورائي

نام و نام خانوادگي : مجتبي زاده محمدي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي دهقان نژاد

بررسي نقش لمپن ها در جنبشهاي سياسي دوران پهلوي (1342-1304)

چکيده

لمپن ها يا جاهل ها در واقع قشر ضعيف فكري اجتماع اما با توانايي هاي جسمي و برخي خوش ذوقي ها بوده كه مي توانند از راههاي نه چندان مثبت خودي نشان دهند.اين حالت اين تيپ افراد به خودي خود نمي تواند براي جامعه دچار مسأله و درد سر كند.زماني كه اين گروه از افراد بازيچة دست كانون هاي قدرت ، اعم از سياسي ، مذهبي ، اقتصادي ونظامي مي شوند، جاي سؤال است.با نگاهي به نقش اين افراد درحوادث تاريخي به يقين مي توان گفت كه هميشه به عنوان تهديدي بزرگ براي شاخصه هاي فرهنگي - اجتماعي بوده اند. بي سوادي يا كم سوادي، سطح پايين درآمد(كم درآمد يا بي درآمد) ، بي خانماني ونهايتاً بيماري از ويژگي هاي اين افراد است كه محوريت رده بندي آنها را در جامعه حول واژة فقر (فقر فكري ، فرهنگي ، اقتصادي و غيره ) بهتر نشان مي دهد.در همه حال ، رشد اين لاية اجتماعي ، ميزان آسيب پذيري و آسيب رساني را در جامعه بسيار زياد مي كند.لذا بايد در اين راستا راه حل هايي براي محدود سازي و يا از ميان بردن اين قشر كه به هر روي مي تواند در طي چند ساعت تمامي آنچه را كه به عنوان نظم و تمدن مي شناسيم از ميان بردارند، بيابيم ؛ از جمله بالابردن سطح سواد به طور اجباري ،ايجاد شغل ، بهداشت ، بيمه هاي اجتماعي و غيره