تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عباس رضائيان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي سده-دکتر علي اصغر مهاجراني

تاريخ دفاع : 9/7/82

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي تأثير عوامل اقتصادي-اجتماعي بر ميزان تمايل به مشاركت سياسي زنان در شهر بوشهر

چكيده

با توجه به اينكه حدود نيمي از جمعيت جامعه ما را زنان تشكيل مي دهند لذا درك بهتر مسائل زنان و منابع تغيير ارزشهاي اجتماعي و تامين شرايط مناسب مشاركت كامل زنان در زندگي سياسي موردنياز مي باشد كه در اين راه شناخت علمي بسيارضروري است. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي بر ميزان تمايل به مشاركت سياسي زنان در شهر بوشهر مي باشد. اين تحقيق به روش پيمايشي و با استفاده از تكنيك پرسشنامه صورت پذيرفته است حجم نمونه 383 نفر مي باشد كه از زنان بين 64 ـ 20 سال شهر بوشهر انتخاب شده اند.

درقسمت‌ چهارچوب نظري ‌محقق از يك نظريه‌تركيبي‌ مركب از نظريات مختلف جهت تبيين‌مشاركت سياسي ‌استفاده نموده است.

يافته هاي تحقيق گوياي آن است بين متغيرهاي مستقل(سن- محل سكونت- ميزان تحصيلات- وضعيت تأهل- وضعيت اشتغال و روابط سازماني) زنان با متغير وابسته (ميزان تمايل به مشاركت سياسي آنان) رابطه معنادار است. به عبارت ديگر فرضيه شماره 1 تا 6 تحقيق مورد تائيد قرار مي‎گيرد.

بين متغير طبقه اجتماعي زنان و ميزان تمايل به مشاركت سياسي آنان رابطه معني دار نيست به عبارتي فرض H0 تائيد شده و فرضيه موردنظر پذيرفته نمي‎شود.

دركل نتايج گوياي اين موضوع است كه بيشترافراد نمونه داراي گرايش مثبت به مشاركت سياسي هستند و بطوركلي باور عمومي به مشاركت فعال در عرصه هاي سياسي است. اگرچه ميزان مشاركت مي تواند با توجه به ويژگيهاي فردي و اجتماعي آنان متفاوت باشد.