تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : معصومه سعيد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر علي ارشد رياحي

تاريخ دفاع : 14/10/82

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : -

مباحث عقلاني معادشناسي از ديدگاه علامه طباطبائي وامام فخر رازي

چكيده

امروزه يکي از مسائل رايج در کلام جديد و فلسفه دين، بررسي ارتباط عقل با اعتقادات ديني است. از آنجا که نقش عقل در توجيه مسائل بشر غير قابل انکار است و از طرفي معاد نيز يکي از مسائل مهم زندگي بشر است، ما به بررسي مطالب عقلاني اين مسئله پرداخته ايم.

در اين رساله نظرات فيلسوف عصر حاضر (علامه طباطبائي) و متکلمي از قرن ششم (فخرالدين رازي) در مورد مساله مهم معاد مطرح و با يکديگر مقايسه گرديده است. حاصل اين تحقيق شنا سايي موارد اتفاق واختلافي است که بين اين دو دانشمند وجود دارد و در دوازده فصل تحت عناوين: مباحث مقدماتي، مباحث زير بنايي اصل معاد، اثبات معاد، اقسام معاد، انکار معاد، تناسخ، حشر حيوانات، حساب اعمال، ثواب و عقاب، احباط و تکفير شفاعت و مروري بر مهمترين مطالب، بررسي شده است.