تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : افتخار راستي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جواد خوشحال-دکتر هدايت اله نوري

تاريخ دفاع : 31/4/83

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

بررسي اقليم استان چهارمحال وبختياري به منظور توسعه ي گردشگري

چكيده

توجه به ويژگيهاي اقليمي يك منطقه و تأثيري كه اين ويژگيها در شكل گيري تورسيم و اكو تورسيم مي گذارند، اهميت فراواني دارد. اين تحقيق ارائه تصويري دقيق و جامع از ويژگيهاي آب و هوايي مناطق مختلف استان چهار محال و بختياري است كه در ار تباط با آسايش حرارتي، بيوكليماي انساني، پيش بيني احتمال وقوع عوامل جوي و ارائه تقويم زماني مناسب گردشگري بويژه اكوتوريسم منطقه از طريق تحليل عوامل جوي مؤثر بر توسعه و محدوديت آن مي باشد.

با توجه به اينكه اقامت گردشگراني كه از اين استان ديدن مي كنند كوتاه مدت است( يك روزه و حداكثر هفت روزه) ، اطلاع و آگاهي از احتمال وقوع و رويارويي آنها با عوامل نامساعد جوي و به همراه داشتن تجهيزات لازم انجام اين تحقيق را ضروري مي نماييد. در اين تحقيق از دو روش اسنادي و روش تحليلي استفاده شده.

براي تعيين بيوكليماي انساني منطقه و ترسيم نقشه آن از آمار 40 ساله( 2000 – 1960 م) پارامترهاي جوي چون ميانگين تعداد ساعات آفتابي، ميانگين دما و حداقل و حداكثر آن و ميانگين سرعت متوسط باد در ايستگاه هاي هواشناسي استان بصورت ماهانه و سالانه استفاده گرديد و بيوكليماي انساني منطقه و آسايش حرارتي با استفاده از دو روش ترجونگ (ضريب راحتي و ضريب خنگ كنندگي) و روش دماي مؤثر تعيين گرديد و بوسيله نرم افزار Arcview اطلس اقليمي بيوكليماي انساني منطقه براي 12 ماه سال ارائه شد. به منظور پيش بيني احتمال وقوع رخداد عوامل جوي مؤثر بر اكو توريسم، احتمال و قوع پارامترهاي جوي نظير روزهاي همراه با بارش (باران ، برف ، تگرگ و ...) ، روزهاي يخبندان و روزهاي آفتابي بوسيله نرم افزار آماري Excel در دوره زماني سه روزه، پنج روزه و هفت روزه (زمان اقامت گردشگران ) بررسي گرديد و براي پيش بيني احتمال و قوع پارامترهايي چون ميانگين دما و ميانگين حداقل و حداكثر آن با احتمالات مختلف (دوره برگشت 10 ، 20 ، 25 و 50 سال) از آمار روزانه به مدت 12 سال (1382 - 1370) ايستگاههاي هواشناسي استان استفاده گرديد ، بنابراين مشخص گرديد استان چهارمحال و بختياري با ويژگيهاي مكاني – موقعيتي ، طبيعي – اكو لوژيك و آب و هوايي خاص خود ساختار مناسب را براي دستيابي به گردشگري فعال و پايدار در هر فصل در قالب زماني كوتاه مدت و ميان مدت ارائه مي دهد و از اين بابت از موقعيت بسيار مناسبي برخوردار بوده و اين توانمندي بويژه در بخش اكوتوريسم و طبيعت گردي شاخص مي باشد.

واژه هاي کليدي: چهارمحال وبختياري،اقليم،گردشگري،اکوتوريسم،توسعه و بيوکليما