تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مجيد دريايي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فروغ السادات عريضي-دکتربهجت يزدخواستي

تاريخ دفاع : 25/6/83

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

آسيب‌شناسي و تبيين روابط معلمين با دانش‌آموزان در دبيرستانهاي شهر بوشهر

چكيده

هدف از اين پژوهش، بررسي ميزان تأثير عوامل موثر درون آموزشگاهي و برون آموزشگاهي در آسيب‌پذيري روابط معلمان با دانش‌آموزان مي‌باشد، در اين راستا تعدادي از عوامل مختلف از جمله : عوامل انساني- آموزشي، عوامل انضباطي، عوامل اقتصادي و عوامل خانوادگي – عاطفي مورد بررسي قرار گرفته است.

روش تحقيق مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصيفي- پيمايشي و تحليلي است. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته، شامل 63 سؤال بسته پاسخ بوده است براي برآورد پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن 94% برآورد گرديد. جامعه آماري تحقيق ،كليه دانش‌آموزان دختر و پسر شاخه متوسط نظري، فني حرفه‌اي و كار و دانش شهر بوشهر در سال تحصيلي 83-82 بوده است كه با استفاده از روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي و متناسب با حجم از بين آنها تعداد 372 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد . تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش با نرم‌افزار SPSS وارد و در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل يافته‌ها نشان داد كه نقش عوامل انساني -‌ آموزشي در مختل شدن روابط معلمين با دانش‌آموزان از نظر دانش‌آموزان بالاتر از سطح متوسط نقش عوامل خانوادگي – عاطفي و عوامل اقتصادي در سطح متوسط و نقش عوامل انضباطي نيز پائين‌تر از سطح متوسط بوده است. و در اين خصوص بين نظرات دانش‌آموزان دختر وپسر و با توجه به رشته تحصيلي آنان تفاوت وجود دارد.