تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرضيه صالحي ابرقوئي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي حاج حسيني

تاريخ دفاع : 30/6/83

رشته و گرايش : فلسفه-منطق

استاد مشاور : -

بررسي و تفسير آراء استراوسون پيرامون موضوع و محمول

چكيده

پيتر فردريك استراوسون از جملة فلاسفة آكسفورد است او كه به فلسفة زبان ، متافيزيك ، معرفت شناسي و تاريخ فلسفه توجه خاص دارد ، در زمينه‌هاي فلسفة منطق و فلسفة تحليلي زباني نظريات مشهوري بيان كرده است از جملة اين نظريات مي‌توان به رد نظرية توصيفي راسل ـ رد تئوري حذف كلمات مفرد كواين ـ ارائه تئوري تنجيزي صدق و تئوري توصيفي جديد اشاره كرد.

استراوسون در مقاله‌اي تحت عنوان موضوع و محمول در منطق و گرامر به بررسي تمايزات ميان موضوع و محمول مي‌پردازد و چهار تمايز اصلي عنوان شده را كه عبارتند از:

1- محدوديتهاي محمولها 2- محمولهاي مركب و منفي 3- عبارات اسمي و عبارات فعلي 4- دسترسي به سورها را بيان مي‌كند و سپس با بيان نكاتي دربارة مفاهيم كلي و جزئيات زماني مكاني و تركيب قضيه‌اي (تقسيم سه جزئي تابع) تاكيد مي‌كند كه تمام اين تمايزات صوري و گرامري است و به ويژگي معناشناسي ترم‌هاي موضوعي و محمولي توجه نشده است.

همچنين او با بيان مقولاتي كه مي‌توانند جانشين موضوع در قضاياي پاية موضوع محمولي شوند . يعني اسامي خاص ـ اسامي متغير و اسامي توصيفي ديدگاهاي خود دربارة شرايط مفيد بودن اسامي ـ شرايط كاربرد موفقيت ‌آميز اسامي و نظرية خود را دربارة اين هماني بيان مي‌كند.

بنظر استراوسون قالب موضوع گاهي مي‌تواند به صورت طبيعي و ساده با اسامي خاص پر شود و گاهي با اسامي متغير و توصيفي.