تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهران شبانکاري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان-دکتر حسنعلي غيور

تاريخ دفاع : 31/6/83

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

بررسي پتانسيلهاي هيدرواقليمي حوضه آبريز درياچه سد کرخه

چكيده

واحدهاي طبيعي (حوضه هاي رودخانه اي) موجود به مثابه يك سيستم پويا مي باشند كه همه اعضاء آن با يكديگر در ارتباطي متقابل عمل كرده و نوعي پيوستگي در آن ها ديده مي شود . شناخت حوضه هاي رودخانه اي وپتانسيلهاي دروني آنها ميتواند بستر مناسبي را براي رسيد به توسعه در سطوح مختلف مهيا کند .در اين باره يکي از توانهاي محيطي درون حوضه اي بسيار ارزشمند ، پتانسيلهاي هيدرواقليمي است که شناسايي وبررسي آنها بسيارلازم وضروري است.

در اين راستا ما به مطالعه وبررسي توانهاي محيطي(پتانسيلهاي هيدرواقليمي)حوضه آبريزدرياچه سد کرخه پرداخته ايم .بررسيها نشان داد که حوضه سد کرخه در زمينة توانهاي هيدرواقليمي ، به دليل داشتن ويژگيهاي ممتاز(تنوع ارتفاعي،گستردگي درمختصات جغرافيايي،وسعت زياد و...)،حوضه اي بسيارتوانمنداست.

عناصر اقليمي موجود درحوضه (دما، بارش،تبخير ، تابش و...)رابررسي نموده ورابطةآنها با عوامل اقليمي مانند ارتفاع وعرض جغرافيايي رابررسي کرده ايم.رابطه بارش - رواناب در حوضه آبريز سد کرخه از نوع خطي بوده ومدلهاي تأخيري يک ، دو ،سه ماهه وچند متغيره تأخيري درصد بيشتري از تغييرات رواناب را بوسيله بارش توضيح مي دهند.

در پهنه بندي اقليمي حوضه آبريز سد کرخه ،توانايي سيستم آمبرژه باتفکيک حوضه به چهار منطقه اقليمي (نيمه مرطوب معتدل، نيمه خشک معتدل ،نيمه خشک سرد و نيمه مرطوب سرد)و سيستم سليانينوف باتفکيک حوضه به چهار منطقه اقليمي( استپي، استپ خشک، استپ جنگلي وبياباني) از ساير روشهاي طبقه بندي بيشتر است.

واژه هاي کليدي : اقليم، سد کرخه ،ژئومورفولوژي ، هيدرولوژي، بارش- رواناب ، طبقه بندي اقليمي