تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/7/82

رشته و گرايش : فلسفه-منطق

استاد مشاور : دکتر محمدجواد صافيان

نام و نام خانوادگي : پري نوش کريمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدعلي اژه اي

مباني فلسفي منطق فازي

چكيده

توانايي، قابليت و برتري سيستم هاي فازي بر سيستم هاي كلاسيك از بعد كاربردي غير قابل انکار است. سيستم هاي فازي نه تنها در حوزه استدلالات انساني بلكه در مسائل مربوط به مدل سازي و شبيه سازي نيز از قابليت و توانايي بسيار بالايي برخوردار هستند. در فصل اول به تاريخچه منطق فازي، مساله ابهام، معناي فازي و كاربردهاي آن اشاره شده است.

سيستم هاي فازي بر دو بخش منطق فازي و نظريه مجموعه هاي فازي استوار شده اند. فصل دوم رساله حاضر به معرفي يکي از دستگاه هاي منطق فازي و ارائه تعاريف و مفاهيم اوليه مجموعه هاي فازي و مقايسه آن با مجموعه هاي کلاسيک اختصاص يافته است. علاوه بر آن مباحث متغيرهاي زباني و قيدهاي زباني نيز مطرح شده اند و در خاتمه به نحوه عملکرد سيستم هاي خبره فازي که با استفاده از متغيرهاي زباني و اصول منطق و مجموعه هاي فازي عمل مي کنند اشاره اي شده است.

از پارادوكس سوريتس به عنوان يكي از قديمي ترين پارادوكس هاي منطقي در طول تاريخ منطق ياد شده است. منطق دانان فازي بر اين ادعا هستند با فرض مشكك بودن صدق كه اساسي ترين اصل فلسفي منطق فازي به حساب مي آيد و با استفاده از اصول استنتاج فازي مي توان به راحتي و با موفقيت راه حلي براي پارادوكس سوريتس به دست داد. لذا در فصل سوم شرح مبسوطي ازاين پارادوکس و راه حل فازي آن ارائه شد.

يكي از ديدگاه هاي غالب در خصوص منطق فازي اين است كه منطق فازي تعميمي از منطق هاي چند ارزشي مي باشد. در فصل چهارم پس از بررسي انگيزه هاي مختلف ابداع منطق هاي غير استاندارد موجه بودن اين ادعا مورد ترديد قرارگرفت.

سوزان هاك كه از معروف ترين منتقدان منطق فازي در حوزه فلسفه ومنطق است فرض مشكك بودن صدق را نمي پذيرد و از ابعاد مختلف- قراين زباني، مسايل روش شناسي، ملاحظات متافيزيكي و ...-منطق فازي را به زير سوال مي برد. در فصل پنجم گزارشي از انتقادات هاك آورده شده و به برخي از پاسخ ها و انتقادهايي كه به انتقادات او وارد آمده اشاره شده است.