تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : يوسف موسوي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر بهجت يزدخواستي-دکتر علي اصغر مهاجراني

تاريخ دفاع : 3/5/83

رشته و گرايش : علوم اجتماعي-جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي مشكلات اجتماعي ناشنوايان در شهر اصفهان

چكيده

پژوهش كنوني به بررسي مشكلات اجتماعي ناشنوايان در رده ي سني 35ـ 18 سال در شهر اصفهان پرداخته است . روش پژوهش بكار گرفته شده از نمونه غير آزمايشي توصيفي پيمايشي بوده، وحجم نمونه از روش سهميه اي متناسب، از ميان جامعه ي آماري شامل 636 نفر، 150 نفر برگزيده شد ند.جهت تعيين چهارچوب نظري متناسب،ديدگاههاي گوناگوني در زمينه ي زبان آموزي، ونظريه هايي چون كنش متقابل نمادي، كاركردگرايي، هرمنوتيك، جامعه شناسي ارتباطات، در حوزه ي جامعه شناسي بكار گرفته شد . پس از فرضيه آزمايي، مشخص گرديد كه متغير جنسيت (متغيرمستقل) بر شيوه ي ارتباط (متغير وابسته)، كارساز بوده،و همچنين متغيرهاي مستقل انزواي اجتماعي، ارتباط خانوادگي، ارتباط خويشاوندي، رشد آگاهي ها و رسانه ها، بر ناشنوايي (متغير وابسته) نيزكارساز بوده، و متغيرهاي مستقل افسردگي، كنش متقابل با دوستان، بر ناشنوايي اثرگذار نبوده است.