تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/83

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر مرتضي دهقان نژاد

نام و نام خانوادگي : محمدرضا دهقاني اشکذري

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اصغر منتظرالقائم-دکتر محمدعلي چلونگر

بررسي وتحليل تفكر عثماني تا پايان امويان

چکيده

بررسي تفكّر عثماني و آثار و تبعات فرهنگي-اجتماعي آن، از موضوعات مهّم تاريخ اسلام و راه‌گشاي ابهامات تاريخي در اين زمينه مي‌باشد. اين رساله بي‌پايه‌بودن ادّعاهاي عثمانيان؛ در زمينة قتل عثمان و شركت و دخالت امام علي عليه السلام در آن را، با استفاده از شواهد و ادلّة تاريخي آشكار مي‌سازد؛ همچنين اين پژوهش، نشان مي‌دهد كه مدّعيان خونخواهي عثمان، خود از عاملان اصلي شورش و قتل عثمان بوده‌اند. ارائة زمينه‌ها و علل شكل‌گيري تفكّر عثماني و نيز بازتاب آن در حادثه‌هايي چون: جمل، صفّين و عاشورا و همچنين ارتباط و تأثير آن در فرق و مذاهب اسلامي، از اهداف ديگر اين پژوهش تاريخي مي‌باشد.

واژه‌هاي كليدي:

عثماني، علوي، دين علي عليه السلام، دين عثمان، اشرافيّت قبيله‌اي، تشيّع سياسي، تشيّع اعتقادي، امويان