تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضا معصومي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي-دکتر وحيد قاسمي

تاريخ دفاع : 27/4/83

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي خاستگاه طبقاتي نخبگان سياسي ايران در دهه اول انقلاب اسلامي

چكيده

نخبگان سياسي نقش تعيين كننده اي در توسعه يا زوال جامعه ي خود بازي مي كنند. اين واقعيت كه گروه نخبگان بيشتر از كدام طبقه يا طبقات اجتماعي برخاسته اند عميقاً بر اين نقش تاثير مي گذارد.

در مورد ايران ، انقلاب اسلامي 1357 گروه نخبگان سياسي قبلي را از بين برد و گروه جديدي خلق كرد. چنين به نظر مي رسد كه گروهها يا طبقات اجتماعي كه نقش مهمتري را در پيروزي انقلاب بازي كرده اند ، به همان نسبت و اندازه در گروه هيأت حاكمه نماينده دارند.

اين پژوهش وضعيت نخبگان سياسي ايران پس از انقلاب اسلامي را از منظر خاستگاه اجتماعي بررسي مي كند. با تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده پيرامون، سن ، نوع و سطح تحصيلات ، پيشينه شغلي ( حرفه اي ) ، شغل پدري و عضويت در هيئت حاكمه اين تحقيق ميزان و كيفيت تحرك اجتماعي را مطالعه مي كند. تحقيق همچنين به دنبال مطالعه ي آن دسته از ويژگيهاي اجتماعي اعضاي جديد نخبگان سياسي است كه روند تغييرات در تركيب هيئت حاكمه و تعلق طبقاتي گروه نخبگان حاكم فعلي را مي نماياند.