تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/4/83

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمود براتي

نام و نام خانوادگي : مريم حيدري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اسحاق طغياني

تصحيح مثنوي بهرام و كل اندام

چكيده

شمس الدين محمد بن عبدالله كاتبي نيشابوري از شاعران بزرگ ايران در قرن نهم هجري است. سال تولد او معلوم نيست و در هيچ يك از كتب تراجم احوال به آن اشاره‌اي نشده است، محل تولد او قرية طرق و راوش از توابع نيشابور است.

كاتبي آثار متعددي تصنيف نموده است ازجمله: ديوان و خمسة كاتبي كه مشتمل است بر گلشن ابرار ، مجمع‌البحرين، ده باب، سي نامه وبهرام و گل اندام.

مثنوي بهرام و گل اندام بر وزن خسرو و شيرين نظامي سروده شده و داراي 2450 بيت است اين مثنوي مشتمل بر يك مقدمة منظوم در سبب تأليف و نظم اشعار و مختصري در شرح احوال شاعر است. موضوع كتاب دلباختگي بهرام پسر پادشاه روم به گل اندام دختر پادشاه چين است.

كاتبي به سال 839هـ در استرآباد بر اثر بيماري طاعون درگذشت و در بيرون مزار متبرك امامزاده معصوم موسوم به نه گوران دفن گرديد.

اساس رسالة حاضر تصحيح انتقادي مثنوي« بهرام وگل اندام» است كه بر اساس نسخة خطي كتابخانة مجلس شوراي اسلامي ومقابله با نسخة خطي ديگر از همين كتابخانه صورت گرفت و موارد اختلاف در پاورقي ذكر گرديد.