تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد رضا حسيني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدجواد صافيان

تاريخ دفاع : 13/2/83

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : -

پسامدرنيسم و مولتي مديا

چكيده

يكي از جديدترين مباحث در حوزه انديشه را مي توان پسامدرنيسم ناميد پسامدرنيسم با زير سوال بردن بنيادهاي فكر مدرن در تلاش است تا با ديدگاهي جديد به مفاهيمي همچون آزادي، فرد، مسئوليت و دولت نگاه كند.

در دنياي پسامدرن رسانه هاي جمعي نقشي بسيار مهم ايفا مي كنند به عبارت ديگر ما ميتوانيم با بررسي رسانه ها و به خصوص تلويزيون به دركي عميقتر ازدنياي پسامدرن دست يابيم. در اين رساله سعي شده است تا ارتباط ميان پسامدرنيسم، به عنوان يك جنبش فكري، و رسانه هاي جمعي به خصوص تلويزيون، به عنوان ‌آئينه دنياي جديد، بررسي شود.