تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/4/83

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : مهندس عليرضا مأمن پوش-عبدالله سيف

نام و نام خانوادگي : حسين زارعان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ايران غازي

مديريت پايدار منابع آب در شبكة آبياري اراضي سمت راست سد انحرافي نكوآباد با تأكيد بر اقليم

چكيده

اراضي سمت راست سد انحرافي نكوآباد در محلي از حوضه زاينده رود قرار گرفته كه قسمت بالادست رودخانه بوده و بعلت موقعيت سرآب بودن ، تصور آن است كه اصولاً نبايد با كمبود جدي آب روبرو باشد و مديريت توزيع و مصرف آب ظاهراً امري ساده به نظر مي رسد اما با هر نوع تغييري در ميزان آب قابل دسترس و از آنجمله وقوع خشكسالي ، كارايي مديريت و برنامه ريزي اعمال شده مورد آزمون قرار مي گيرد.

مهمترين منابع آب مورد استفاده در اراضي ناحيه مورد بحث ، آب هاي سطحي (آب رودخانه زاينده رود از طريق كانال) و آب هاي زيرزميني (چاه هاي سطحي، نيمه عميق و عميق) مي باشد.

پژوهش در تهيه اين پايان نامه با استفاده از اسناد و گزارشات علمي معتبر در سطح ملي و بين المللي ، كارميداني، انجام مصاحبه و بررسي نتايج 23 پرسشنامه مربوط به 23 روستا در تابستان 82 و همچنين به كارگيري نرم افزار Excel همراه بوده است . نتايج بدست آمده از تحليل داده ها نشان مي دهد با وجود شرايط آب و هوايي مطلوب،خاك آبرفتي مناسب ودر دسترس بودن آب نسبتا“ فراوان ،برنامه ريزي مديران آب نتايج مطلوب در بر نداشته است. در حالي كه ميزان نياز ناخالص گياهان حدود 373 ميليون مترمكعب آب مي باشد، متوسط برداشت آب در اين دهه در امر زراعت ، حدود 500 ميليون مترمكعب يعني بالغ بر 34 درصد، بيش از نياز ناخالص منطقه بوده است. همچنين وسعت اراضي منطقه نسبت به زمان استفاده از طومار شيخ بهايي حدود 34 درصد افزايش نشان مي دهد. در صورتي كه ميزان آب مصرفي از اين رودخانه نسبت به آن زمان به بيش از 74 درصد رسيده است.

نتيجه اين پژوهش آنست كه به نظر مي رسد مي بايستي همكاري گسترده اي براي رسيدن به يك مديريت صحيح و درازمدت در توزيع منابع آب ، بين سازمان آب، اداره كشاورزي و مخصوصاً زارعين نكوآباد صورت گيرد تا توزيع و بهره برداري از منابع آب وضعيت پايدارتري داشته باشد.

واژه هاي كليدي:

مديريت پايدار توزيع آب ، سد انحرافي نكوآباد، آب هاي سطحي ، آب هاي زيرزميني، نيازآبي گياه