تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : يعقوب احمدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي-دکتر رسول رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 2/4/83

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي آثار و پيامدهاي جهاني شدن بر آينده سياسي و فرهنگي اقوام با تأکيد بر قوم کُرد

چكيده

نظام سرمايه‌داري جهاني مبتني بر بازار، انقلاب اطلاعاتي از طريق توسعه ارتباطات الكترونيكي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني (اينترنت)، تحقق «دهكده جهاني» به واسطه فشردگي زمان و مكان و ... مجموعه تغييراتي هستند که سبب شكل‌گيري انگاره و پارادايم جديد جهاني شدن شده اند. پارادايم جهاني شدن را انديشه‌ورزان از زواياي گوناگون و چشم‌اندازهاي مختلفي انديشه كرده‌اند. عده‌اي اين پارادايم را ادامه پارادايم مدرنيته و گفتمان مسلط و غالب در آن دوره دانسته‌اند. برخي ديگر آن را به عنوان راهي نو و مسيري تازه در مراحل گذار جوامع بشري تشخيص داده‌ و از آن با نام پسامدرنيته ياد مي کنند.

بر اين اساس جهاني شدن بر تمام حوزه هاي زندگي در جوامع بشري تأثير گذار است. قوميت ها نيز بدون شک از گزند تأثيرات جهاني شدن بر حذر نخواهند بود. آنچه که در اين نوشتار بر آن تأکيد شده وضعيت فرهنگي سياسي اقوام و به خصوص قوم کُرد است. در حوزه سياست قوميت عنصري که در عصر جهاني شدن به شکلي عمده به چالش کشيده شده دولت است. حيطه حاکميت، جغرافياي نظارت و توانايي کنترل از توان دولت خارج شده و به نيروهاي فروملي و فراملي واگذار شده است.

در عرصه فرهنگ در عصر جهاني شدن قوميت ها دچار وضعيتي پارادوکسيکال هستند. از سويي تحمل فشار فرهنگي از ناحيه فرهنگ هاي با توان مالي بالا و از سوي ديگر توانايي مقابله به واسطه امکانات فراوان توليده شده بسيار بهتر و مثمر ثمر شده است. وضعيت کُردها نيز با توجه به تأثيرات فوق قابل تعريف و شناسايي است. آن ها در عرصه سياست وضعيت بهتري نسبت به دوره هاي پيش دارا هستند اما از لحاظ فرهنگي دچار چالش ذکر شده هستند.