تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عباس دژباني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر بهجت يزدخواستي-دکتر فروغ السادات عريضي

تاريخ دفاع : 30/3/83

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رضايت شغلي معلمان شهر فردوس

چكيده

اين پژوهش، با عنوان «بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رضايت شغلي معلمان در شهر فردوس»، انجام شده و مهمترين هدف آن، ‌بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان و عوامل اجتماعي مؤثر برآن بوده است. براي بررسي آن از نظريه‌هاي متفاوتي بخصوص نظريه‌ي سلسله مراتب نيازهاي پنجگانه مزلو(‌فيزيكي، ‌امنيتي، اجتماعي، احترام، خود شكوفايي) و نظريه برابري استفاده شده است.

نوع تحقيق همبستگي (Correlation)، و روش آن پيمايش (survey)، شيوه نمونه گيري، خوشه‌اي چند مرحله اي بوده است. جامعه آماري، كليه‌ي معلمان سه مقطع تحصيلي كه تعداد آنها در سال تحصيلي، 1383-1382، 858 نفر بوده، كه از ميان آنها، 180 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند و ابزار اندازه گيري پرسشنامه بوده است.

كنكاوش در فرضيه هاي تحقيق منجر به نتايجي گرديده كه بيان مي گردند:

1-با 95/0 اطمينان، بين امنيت شغلي و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد و ضريب همبستگي پيرسون بين آنها 176/0 مي باشد.

2-با 99/0 اطمينان، بين روابط اجتماعي فرد با همكاران و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد، و همبستگي بين آنها 351/0 مي باشد.

3-با 99/0 اطمينان، بين امكانات و فرصتهاي رشد و ارتقاء و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد، همبستگي بين آنها، 298/0 مي باشد.

4-با 99/0 اطمينان، بين منزلت اجتماعي و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد و همبستگي بين آنها، 258/0 مي باشد.

5- با استفاده از آزمون T براي گروههاي مستقل، و فرض برابري واريانس ها، بين جنس و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود ندارد.