تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 3/4/83

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر مسعود معيري

نام و نام خانوادگي : حسين هرمزي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت

اقليم کشاورزي ممسني در رابطه با کشت برنج

چكيده

برنج يكي از محصولاتي كه هم اكنون در زمينهاي سطح جهان بخش بسيار بزرگي را بخود اختصاص داده است و از زمان كشف آن در پانزده هزار سال قبل تا كنون (روزنامه آفتاب يزد ، 1382) بر روي آن چه در كشور هاي مبدأ (چين و هندوستان )و چه در كشورهايي كه به آنها برده شده است تحقيقات بسياري انجام گرفته است در ايران نيز تحقيقات زيادي در مورد آن انجام شده است اما در مورد اثر اقليم برروي اين محصول كمتر مطالعه شده است از مهمترين تحقيقاتي كه درباره اثر آب و هواي بر روي محصولات كشاورزي درايران انجام گرفته است مي توان از طرح بررسي 15 محصول استراتژيك (مهندسين كوانثا، 1357) نام برد كه در آن از اثر آب و هوا بر روي برنج هم بررسي هايي انجام گرفته است از ديگر بررسي هاي مي توان به اثر يخبندان در ارتباط با محصولات كشاورزي استان اصفهان (خوشحال ، 1370)، اقليم كشاورزي برنج در حوضه آبخور هراز (رويان ، عبدالعلي ، 1380) و اقليم كشاورزي حوضه آبخور زاينده رود با تاكيد بركشت برنج(ستاري ‏،1378 ) اشاره نمود.

در اين مطالعه از روش اسنادي-ميداني استفاده شده است بدين صورت كه اطلاعات تئوريكي از كتابخانه‌ها، مراكز پژوهشي و ساير منابع فيش برداري شد سپس در سال 1381 يك مزرعه نمونه در منطقه احداث و در آن اقدام به كشت رقم چمپاي نورآباد گرديد آنگاه در اين مزرعه با توجه به شرايط اقليمي درهر مرحله رشد نيازهاي حرارتي آن برداشت شد سرانجام اطلاعات فراهم شده با استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي همانند EXCEL,SPSS.SuFER مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

كه از نتايج آناليز اطلاعات مشخص شد كه 1- مجموع و احدهاي حرارتي مورد نياز برنج ، رقم چمپاي نورآباد در طول دوره رشد بر حسب درجه–روز برابر 2283 درجه است و اين رقم براي اينكه نياز هاي حرارتي خود را تكميل كند به 149 روز زمان نياز دارد 2- با توجه به محاسبه نيازهاي حرارتي اين رقم در منطقه مدلهايي براي پيش بيني زمان وقوع هر فاز ارائه شد.

براي توليد هر محصول كشاورزي سه عامل طبيعي رابايد در نظر گرفت اقليم، آب و خاك ، هر كدام از اين سه عامل كه فراهم نباشد يا توليد غير عملي است يا با مشكلات فراواني روبه رو يوده و ميزان عملكرد آن در واحد سطح پايين است اگر آب و خاك موجود باشد ولي اقليم مناسب نباشد كشت محصول تقريباً غير عملي است و ليكن اگر اقليم مناسب باشد ولي آب و خاك با محدويت روبه رو باشد كشت محصول امكان پذير است اگر چه ميزان آن در سطح ممكن است كاهش داشته باشد . از طرفي بطرق مختلف مي توان آب را تامين يا خاك را اصلاح كرد و ليكن ايجاد اقليم مساعد بسادگي اماكن نيست . بررسي و مقايسه اين سه پارامتر بخوبي در شهرستان ممسني خود را نشان داده است .