تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : شيوا پرهون

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي امامي جمعه

تاريخ دفاع : 19/3/83

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : -

قدرت و اراده در ساحت ربوبي (از ديدگاه امام فخر رازي، خواجه نصيرالدين طوسي و علامه طباطبايي)

چكيده

صفات خداوند اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد. با توجه به اين مطلب، در اين رساله دو صفت از صفات خداوند يعني قدرت و اراده مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است و بين نظرات كلامي اشعري وفلسفة شيعي مقايسه‌اي انجام گرفته و موارد اختلاف و اشتراك آنها و همچنين اختلاف نظرهاي موجود در آراء دو متفكر شيعه يعني خواجه نصيرالدين طوسي وعلامه طباطبايي مشخص شده است.

حاصل اين تحقيق 4 فصل با عناوين قدرت و ارادة خداوند از ديدگاه فخر رازي، قدرت و ارادة خداوند از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي، قدرت و ارادة خداوند از ديدگاه علامه طباطبايي و مقايسه، تجزيه و تحليل و نتيجه‌گيري است كه در آنها مسايلي مانند تعريف اين دوصفت و چگونگي اثبات آنها براي خداوند، شمول و عموميت اين صفات، ذاتي يا فعلي بودن آنها، رابطة ارادة خداوند و ارادة انسان، نحوه فاعليت خداوند و ... مطرح شده است.