تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/6/74

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر محمدعلي اژه اي

نام و نام خانوادگي : حسين طريقت پور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فتحعلي اکبري

دو حاشيه محاكمات (المنط ارابع) از ميرزاجان با غنوي و آقا حسين خوانساري

چكيده

پايان نامه تصحيح دو نسخه خطي فلسفي است . اول حاشيه ميرزا جان با غنوي شيرازي بر شرح اشارات خواجه نصرالدين طوسي و محاكمات قطب الدين رازي است كه در سال 987 هـ..ق نوشته شده و در تصحيح آن از 4 نسخه خطي از كتابخانه‏هاي مختلف كشور استفاده شده . دوم حاشيه آقا حسين خوانساري بر شرح اشارات خواجه و محاكمات رازي حاشيه ميرزا جان با غنوي است كه در سال 1071 هـ..ق نوشته و در تصحيح آن از 7 نسخه خطي از كتابخانه‏هاي كشور استفاده شده و به علت حجم سنگين كار به نمط چهارم كتاب اكتفا گرديده . موارد اختلاف نسخه‏ها در پاورقي ذكر شده و مقدمه‏اي در معرفي اشارات و شرح حال صاحبان اين دو حاشيه و چگونگي تصحيح اين دو حاشيه ضميمه شده است.